BizLIVE - Aéroports de Paris sẽ không được chuyển nhượng hơn 166 triệu cổ phần ACV trong thời gian 10 năm. ACV hoạch định giai đoạn 2016 – 2020 doanh thu tăng 6% -8%/năm; lợi nhuận trước thuế tăng 2%-3%/năm.
ĐHĐCĐ ACV: Bao giờ ACV sẽ niêm yết trên HoSE?
Toàn cảnh ĐHĐCĐ lần đầu của ACV

Sáng ngày 16/03/2016 Đại hội đồng cổ đông lần đầu của Tổng công ty Cảng Hàng Không Việt Nam – ACV đang diễn ra tại TP. HCM.

Đạt kế hoạch lợi nhuận 2.056 tỷ đồng
Năm 2015, ACV ước đạt 11.876 tỷ đồng doanh thu, vượt kế hoạch 21%, tăng 12,4% so với năm 2014. Trong đó doanh thu bán hàng đạt 1.097,6 tỷ đồng, tăng 40% so với kế hoạch; doanh thu dịch vụ đạt 9.869 tỷ đồng, vượt 18,4% so với kế hoạch. Doanh thu dịch vụ tăng được ACV cho biết do Tổng công ty đã xây dựng các phương án giá kịp thời và hợp lý với cơ sở hạ tầng hàng không đã đầu tư, đặc biệt là Nhà ga hành khách T2 Nội Bài.
Lợi nhuận trước thuế năm 2015 ước đạt 2.155 tỷ đồng, vượt 64,8% kế hoạch năm.

Năm 2016, ACV đặt kế hoạch tổng doanh thu 12.095 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 2.056 tỷ đồng, cổ tức dự kiến 5%.

Nguồn: Tài liệu Đại hội ACV 
Trong năm 2016, tổng kinh phí dự kiến cho đầu tư kết cấu hạ tầng cảng hàng không hơn 5.800 tỷ đồng, trong đó chiếm tỷ trọng lớn là chi phí mở rộng nhà ga Quốc tế - Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất (1.066,2 tỷ đồng); đầu tư cho sân bay Phú Quốc hơn 1.494 tỷ đồng; đầu tư sân bay Cát Bi 1.223 tỷ đồng; gần 400 tỷ đồng cho các hạng mục đầu tư ở sân bay Đà Nẵng….
ACV cũng xây dựng chiến lược phát triển cho giai đoạn 2016 -2020 trên ước tính hành khách tăng trưởng bình quân hàng năm 6% - 8%, vận chuyển hàng hóa bưu kiện tăng bình quân 5,1%/năm…
Tổng doanh thu giai đoạn 2016 – 2020 tăng trưởng bình quân 6% - 8%; lợi nhuận trước thuế trong giai đoạn nói trên tăng trưởng bình quân 2% - 3%/năm.
Chào bán 166.155.494 cho ADP giá không thấp hơn 13.100 đồng/cổ phần
ACV sẽ chào bán 166.155.494 cổ phần trong đó có 65 triệu cổ phần là phát hành thêm theo hình thức phát hành riêng lẻ với giá thấp nhất là 13.100 đồng/cổ phần, phần còn lại là bán bớt vốn của nhà nước theo phương án cổ phần hóa đã được phê duyệt.

Thời gian hạn chế chuyển nhượng tối thiểu 10 năm.
Bầu Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát

Đại hội đã thông qua danh sách các ứng viên vào Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát và đang chờ kết quả kiểm phiếu.

Ứng viên Hội đồng quản trị gồm: ông Nguyễn Nguyên Hùng, ông Lê Mạnh Hùng, bà Lê Thị Diệu Thúy, ông Đào Việt Dũng (mới)
Ứng viên ban Kiểm soát gồm: Bà Huỳnh Thị Diệu, bà Lê Thị Hương Giang, và Hoàng Thị Thành.
Thảo luận
Kết cấu doanh thu như thế nào? 
Doanh thu của ACV đến từ 3 nhóm chính là Dịch vụ hàng không, dịch vụ phi hàng không, dịch vụ bán hàng. Dịch vụ phi hàng không chiếm khoảng 70 – 80 tổng doanh, và trong đó dịch vụ phục vụ hành khách chiếm khoảng 49% doanh thu tùy thuộc vào sân bay, thu chính của ACV. 
Về lãi gộp của từng mảng? ACV không hạch toán riêng từng lĩnh vực, do kinh doanh hàng không là một tổ hợp. Chỉ phân khai từng nội dung phục vụ cho quản trị. 
Về khấu hao? Chi phí khấu hao năm 2016 tăng lên do định giá lại tài sản. 
Cổ tức 5% xây dựng trên các chỉ tiêu chắc chắn đạt được. Thực tế có thể đạt cao hơn. 
Về nợ vay ODA? Tổng dư nợ vay 73 tỷ JYP, năm 2015 đã trích 635 tỷ đồng dự phòng vào chi phí; năm 2016 dự kiến trích tiếp 625 tỷ đồng dự phòng biến động tỷ giá đồng JYP
Theo phương án cổ phần hóa, ACV sẽ bán khoảng 382 triệu cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược, với phương án đã trình là phát hành hơn 166 triệu cổ phần cho ADP, phần còn lại sẽ như thế nào?
Theo phương án cổ phần hóa đã phê duyệt, vốn điều lệ của ACV là 22.431 tỷ đồng, phần vốn nhà nước là 21.771 tỷ đồng. ACV sẽ phát hành thêm ra thị trường 166 triệu cổ phần. 
Sau đó, ACV sẽ bán ra cho nhà đầu tư chiến lược 20% vốn điều lệ là 448 triệu cổ phần bao gồm phát hành thêm 65 triệu cổ phần, bán bớt cổ phần nhà nước là 382 triệu cổ phần. 
Khi nào ACV giao dịch trên Upcom? Khi nào ACV niêm yết trên HOSE? 
Đến tháng 7/2016 sẽ đăng ký giao dịch trên Upcom. Nếu đủ điều kiện trong vòng 12 tháng sẽ đăng ký niêm yết trên HOSE.

HỒNG QUÂN