BizLIVE - Ngày 12/12/2018, Hội đồng quản trị của DPM quyết nghị thông qua điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2018, khi chỉ còn hơn 2 tuần nữa là kết thúc năm tài chính.

Đạm Phú Mỹ: Bất ngờ tăng kế hoạch lợi nhuận sau thuế 2018 từ 342 tỷ đồng lên 605 tỷ đồng

Theo đó, Hội đồng quản trị Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP (Đạm Phú Mỹ, mã DPM) đã quyết nghị thông qua điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018. Trong đó, 2 chỉ tiêu quan trọng nhất ảnh hưởng đến quyền lợi của cổ đông là doanh thu và lợi nhuận được điều chỉnh tăng.

Cụ thể, đối với kế hoạch kinh doanh hợp nhất, tổng doanh thu hợp nhất điều chỉnh tăng từ mức 8.577 tỷ đồng lên 9.050 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế tăng từ mức 442 tỷ đồng lên 730 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế từ 371 tỷ đồng lên 620 tỷ đồng.
Đối với công ty mẹ, tổng doanh thu tăng từ mức 8.267 tỷ đồng lên 8.473 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế tăng từ mức 420 tỷ đồng lên 700 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế 342 tỷ đồng lên 605 tỷ đồng.
 
Trước đó, DPM công bố kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm với doanh thu đạt 7.057 tỷ đồng, thực hiện được 83% kế hoạch năm chưa điều chỉnh; lợi nhuận sau thuế 560 tỷ đồng, vượt 51% so với kế hoạch chưa điều chỉnh.
Như vậy, với kế hoạch kinh doanh mới, 9 tháng đầu năm doanh thu và lợi nhuận sau thuế của DPM đạt lần lượt 78% và hơn 90% kế hoạch cả năm. 

HỒNG QUÂN