Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc (mã DTL) công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 18/11/2013.
Đại Thiên Lộc miễn nhiệm Phó Tổng giám đốc Phạm Vương Anh Vũ
Căn cứ tờ trình của Tổng Giám đốc công ty và khả năng quản lý, điều hành thực tế của ông Phạm Vương Anh Vũ thời gian qua (từ ngày được bổ nhiệm 12/3/2013), HĐQT quyết định miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc đối với ông Phạm Vương Anh Vũ kể từ ngày 18/11/2013.

Ông Vũ có nghĩa vụ tiến hành bàn giao các nội dung công việc, hồ sơ, tài liệu và tài sản liên quan cho Tổng giám đốc Nguyễn Thanh Nghĩa.

Theo HSX