BizLIVE - Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 61/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với bà Phạm Thị Ngọc Trang.
CZC: Thành viên Ban kiểm soát bị phạt 55 triệu đồng
Trang web của Công ty cổ phần Than miền Trung.
Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 61/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với bà Phạm Thị Ngọc Trang, cụ thể như sau:
Phạt tiền 55 triệu đồng theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 3, Điểm g Khoản 4 và Khoản 6 Điều 27 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 35 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP
Vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Không báo cáo về việc dự kiến giao dịch. Bà Phạm Thị Ngọc Trang, thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Than miền Trung (mã CZC) mua 209.310 cổ phiếu CZC từ ngày 10/04/2017 đến ngày 14/04/2017 nhưng không báo cáo UBCKNN, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội về việc dự kiến giao dịch.

BẢO NGỌC