BizLIVE -

Việc giá bán LPG biến động mạnh đã ảnh hưởng lớn đến kết quả kinh doanh đợt này của PVG.

Công ty mẹ PVG lỗ 3,4 tỷ đồng trong 2014
Ảnh minh họa.

Báo cáo tài chính công ty mẹ CTCP Kinh doanh khí hóa lỏng miền Bắc (mã PVG) cho biết doanh thu thuần quý IV đạt 919 tỷ đồng, giảm 24% so với cùng kỳ 2013. Lợi nhuận gộp ở mức 24,6 tỷ đồng, giảm 30%. 

Chênh lệch này chủ yếu do việc giá bán LPG biến động mạnh.

Ngoài ra, quý này chi phí quản lý doanh nghiệp tăng đến 81%, ở mức 12 tỷ đồng, chủ yếu do công ty trích lập dự phòng phải thu khó đòi hơn 6 tỷ đồng. 

Do doanh thu không bù đắp nổi các chi phí nên công ty mẹ PVG lỗ quý IV hơn 172 triệu đồng. Cùng kỳ năm ngoái công ty lãi 9,6 tỷ đồng. 

Lũy kế cả năm, doanh thu thuần công ty mẹ ở mức 3.993 tỷ đồng, tăng 3% so với 2013. Tuy nhiên do chi phí vẫn ở mức cao nên kết thúc cả năm, công ty lỗ 3,4 tỷ đồng. Năm trước công ty mẹ PVG lãi 27,7 tỷ đồng. 

Tổng tài sản PVG mẹ tính đến cuối 2014 là 1.254 tỷ đồng, giảm 6% so với đầu năm. Trong đó hơn 622 tỷ đồng là các khoản phải thu ngắn hạn. 

NGUYÊN MINH