BizLIVE -

Sở giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh vừa có Quyết định đưa cổ phiếu CTCP Hùng Vương (mã HVG) vào diện cảnh báo kể từ ngày 15/02/2017. 

Cổ phiếu HVG của “vua cá tra” bị đưa vào diện cảnh báo
Ảnh minh họa.

Nguyên nhân là do lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ năm 2016 bị âm 49,3 tỷ đồng dựa vào Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2016 (niên độ tài chính 1/10/2015 – 30/09/2016).

Căn cứ theo quy định tại Điểm b Khoản 1.1 Điều 22 Quy chế Niêm yết chứng khoán tại Sở giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 346/QĐ-SGDHCM, lợi nhuận sau thuế của năm tài chính trên báo cáo tài chính kiểm toán năm của công ty là số âm. HVG sẽ bị đưa vào diện cảnh báo.

Được biết, sau khi kiểm toán, HVG đã gây sốc bởi khoản lỗ âm 49,3 tỷ đồng, giảm gần 358 tỷ so với báo cáo tự lập trước đó.

Cụ thể, lợi nhuận gộp giảm gần 222 tỷ đồng, giảm do điều chỉnh loại trừ doanh thu –giá vốn trên báo cáo riêng của công ty mẹ là hơn 221,7 tỷ đồng, bao gồm các bút toán: Giảm doanh thu bán hàng hóa 228 tỷ, đây là khoản doanh thu bán bã đậu nành sẽ được hạch toán trong quý I/2017; giảm hơn 180,7 tỷ doanh thu bán hàng hóa khác và giảm hơn 187,5 tỷ chi phí giá vốn tương ứng với khoản doanh thu bị loại trừ đã nêu ở trên.

Ngoài ra cũng giảm hơn 64,5 tỷ lợi nhuận từ công ty liên doanh liên kết và tăng hơn 51,6 tỷ chi phí quản lý doanh nghiệp.

NGỌC ĐỖ