Chứng khoán HSC nâng các khoản vay năm 2017 lên 4.900 tỷ

Huyền Trâm

15:48 30/08/2017

BizLIVE - Giá trị các khoản vay ở mức 4.900 tỷ đồng tương đương với 2 lần vốn chủ sở hữu tại ngày 30/6/2017 căn cứ theo BCTC bán niên đã được soát xét.

Chứng khoán HSC nâng các khoản vay năm 2017 lên 4.900 tỷ

HSC tăng các khoản vay năm 2017 lên 4.900 tỷ.

Theo Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM, CTCP Chứng khoán TP.HCM - HSC (mã HCM) vừa công bố thông tin nghị quyết HĐQT về việc điều chỉnh giá trị các khoản vay năm 2017.

Cụ thể, HĐQT của HSC thống nhất điều chỉnh tổng giá trị các khoản vay bao gồm vay từ ngân hàng và phát hành trái phiếu của công ty trong năm 2017 tăng từ mức 3.000 tỷ đồng lên mức 4.900 tỷ đồng tương đương với 2 lần vốn chủ sở hữu tại ngày 30/6/2017 căn cứ theo BCTC bán niên đã được soát xét.

HĐQT ủy quyền cho thường trực HĐQT ban hành biên bản (trong trường hợp ngân hàng có yêu cầu) và nghị quyết HĐQT khi Ban điều hành đề xuất xin hạn mức tín dụng hoặc xin nâng hạn mức tín dụng tại các  ngân hàng mà hạn mức  này vẫn nằm trong tổng hạn mức các khoản vay trong năm 2017 của công ty.

Trong năm tài chính 2017, HSC đặt mục tiêu doanh thu đạt 1.011 tỷ, tăng 23% so với năm 2016. Lợi nhuận trước thuế và sau thuế lần lượt là 450 tỷ và 361 tỷ với mức tăng 17% và 19% so với năm 2016. 

Kế hoạch kinh doanh 2017 được xây dựng dựa trên các giả định giá trị giao dịch bình quân toàn thị trường đạt 3.600 tỷ, tăng 18% so với năm 2016. Thị phần môi giới tăng lên mức 12,3% từ mức 11,2%. Dư nợ cho vay giao dịch ký quỹ bình quân đạt 3.000 tỷ tăng 19% so với năm 2016 với lãi suất cho vay được dự đoán giữ bằng mức năm 2016 là 13,3%.

HUYỀN TRÂM