BizLIVE - Công ty Chứng khoán Đệ Nhất (FSC) vừa báo lãi sau thuế hơn 12 tỷ đồng trong quý II/2014.
Chứng khoán Đệ Nhất báo lãi trên 10 tỷ đồng quý II
Ảnh minh họa.

Theo báo cáo tài chính quý II/2014, doanh thu thuần quý II của FSC đạt 18,5 tỷ đồng, lợi nhuận gộp đạt 15,3 tỷ đồng, lần lượt giảm 0,4% và 14,9% so với cùng kỳ năm ngoái. 

Theo giải trình, doanh thu quý này giảm chủ yếu là do lãi suất ngân hàng giảm dẫn đến Doanh thu khác bị giảm. 
Chi phí hoạt động kinh doanh quý II tăng đến 305% so với quý II năm ngoái do dự phòng giảm giá chứng khoán tăng và lỗ tự doanh được hạch toán vào chi phí. 

Trong quý này, chi phí quản lý của doanh nghiệp tăng lên trong khi cùng kỳ năm ngoái, công ty được hoàn nhập 846,3 triệu đồng. FSC cũng không có thêm khoản thu nhập nào khác. 

Kết quả, công ty đạt lợi nhuận sau thuế 12 tỷ đồng, giảm 37,8% so với quý II/2013. 

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần của FSC là 32,5 tỷ đồng, tăng 14% so với kết quả 6 tháng đầu 2013, lợi nhuận sau thuế đạt 19,3 tỷ đồng, giảm 17%. 

Tính đến cuối tháng 6, tổng tài sản của FSC là 551,2 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu 318,9 tỷ đồng. 

NGUYÊN MINH