BizLIVE - Năm 2017, Chứng khoán Đà Nẵng đạt hơn 12,4 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế. Hoạt động tư vấn đóng góp chính vào doanh thu và lợi nhuận của công ty này. Năm nay, Chứng khoán Đà Nẵng đặt kế hoạch lợi nhuận 62,5 tỷ đồng, tăng hơn 404% so với năm 2017.
Chứng khoán Đà Nẵng: Lạc quan với thị trường, đặt kế hoạch lợi nhuận tăng... 404%

Sáng ngày 10/03/2018, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của CTCP Chứng khoán Đà Nẵng – DNSC (mã DSC) đã tiến hành thành công. Theo đó Đại hội đồng cổ đông đã thống nhất thông qua các nội dung trình tại Đại hội.

Năm 2017, DNSC đạt 19,3 tỷ đồng doanh thu, vượt 43% kế hoạch trong đó doanh thu hoạt động môi giới gần 4,9 tỷ đồng, doanh thu từ hoạt động tư vấn hơn 11,7 tỷ đồng, vượt 588% kế hoạch. Lợi nhuận trước thuế đạt 12,4 tỷ đồng, vượt 195% kế hoạch cả năm.
Năm 2018, DNSC đặt kế hoạch lợi nhuận trước thuế 62,5 tỷ đồng, tăng 404%; lợi nhuận sau thuế 50 tỷ đồng. Đồng thời DNSC sẽ tạm ứng cổ tức bằng tiền cho năm 2018 tỷ lệ 20% vốn điều lệ sau khi tăng.
Năm nay, DNSC có kế hoạch phát hành 50 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp nhằm huy động vốn phục vụ hoạt động cho vay ký quỹ và tăng quy mô vốn hoạt động.
Đáng chú ý, DNSC sẽ phát hành khoảng 8 triệu cổ phần để tăng vốn điều lệ qua việc phát hành 1 triệu cổ phần trả cổ tức năm 2018 cho cổ đông theo tỷ lệ 6:1; sau đó, sẽ thực hiện chào bán cho cổ đông hiện hữu 7 triệu cổ phiếu với giá chào bán 10.000 đồng/cổ phần, tỷ lệ thực hiện 6:7. 

Như vậy, sau khi hoàn tất phát hành cổ phiếu trả cổ tức và chào bán thành công, vốn điều lệ mới của DNSC sẽ khoảng 140 tỷ đồng.

HỒNG QUÂN