BizLIVE - Đại hội đã nhất trí các chỉ tiêu chính của kế hoạch kinh doanh 2014 mà Hội đồng quản trị đưa ra với tổng doanh thu dự kiến là 11,5 tỷ đồng, giảm 4,2% so với thực hiện 2013. 
Chứng khoán An Phát lên kế hoạch giảm doanh thu, tăng lợi nhuận cho 2014
Đại hội đã nhất trí các chỉ tiêu chính của kế hoạch kinh doanh 2014 mà Hội đồng quản trị đưa ra với tổng doanh thu dự kiến là 11,5 tỷ đồng.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 Công ty cổ phần Chứng khoán An Phát (mã APG) ngày 29/3 vừa qua đã thông qua các tờ trình và báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả kinh doanh 2013 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014.

Năm 2013 vừa qua, APG thu về gần 12 tỷ đồng doanh thu, tăng 60% so với kế hoạch. Tổng chi phí hoạt động là 4,72 tỷ đồng, trong đó chi phí nhân sự chiếm 2,1 tỷ đồng, chi phí cho hoạt động kinh doanh chiếm 2,09 tỷ đồng, còn lại là khoản chi phí hoàn nhập với 1,26 tỷ đồng.  Lợi nhuận ròng APG đạt 4,78 tỷ đồng, tăng 72% so với kế hoạch.

Về kế hoạch cho năm 2014, Đại hội đã nhất trí các chỉ tiêu chính của kế hoạch kinh doanh 2014 mà Hội đồng quản trị đưa ra với tổng doanh thu dự kiến là 11,5 tỷ đồng, giảm 4,2% so với thực hiện 2013. Kế hoạch lợi nhuận trước thuế và sau thuế cùng ở mức 5,42 tỷ đồng, tăng 13,4% so với năm 2013.

Đồng thời, Đại hội cũng đã thông qua việc tăng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài lên 90%. Được biết, công ty đã tìm được một số đối tác và hiện đang trong quá trình đàm phán.

LÊ NA