BizLIVE - Trong quý I/2019, Sabeco ghi nhận doanh thu thuần 9.337 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ năm trước và đây cũng là quý I có doanh thu tốt nhất từ trước tới nay.
Chi phí tiếp thị tăng bằng lần, Sabeco ghi nhận doanh thu cao kỷ lục quý I/2019

Tổng CTCP Bia Rượu Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco, mã SAB) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2019 với doanh thu thuần 9.337 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ năm trước và đây cũng là quý I có doanh thu tốt nhất của Sabeco từ trước tới nay.

Tuy vậy, tốc độ tăng giá vốn hàng bán mạnh hơn cùng kỳ năm trước khiến lãi gộp Sabeco chỉ còn tăng gần 13% lên 2.191 tỷ đồng.

  

Trong kỳ, Sabeco ghi nhận doanh thu tài chính 172 tỷ đồng (chủ yếu là lãi tiền gửi, tiền cho vay), tăng 25% so với quý I/2018. Bên cạnh đó, Sabeco còn được hoàn nhập chi phí tài chính gần 4 tỷ đồng (do được hoàn nhập dự phòng giảm giá các khoản đầu tư), cùng kỳ năm trước chi phí tài chính chiếm 5,4 tỷ đồng.

Chi phí bán hàng trong kỳ tăng 16% lên 692 tỷ đồng, chủ yếu do chi phí quảng cáo, tiếp thị, hỗ trợ tăng 122 tỷ đồng lên 345 tỷ đồng, tăng hơn 2,8 lần. Trong khi đó, chi phí quản lý doanh nghiệp được tiết giảm 6% còn 166 tỷ đồng.

Kết quả, Sabeco ghi nhận 1.290 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế trong quý I/2019, tăng 11,6% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, lợi nhuận thuộc về cổ đông công ty mẹ là 1.221 tỷ đồng. Thu nhập trên mỗi cổ phần (EPS) quý 1 đạt 1.789 đồng.

Tại thời điểm cuối quý I/2019, tổng tài sản Sabeco đạt 23.040 tỷ đồng, trong đó số dư tiền và tương đương (bao gồm các khoản gửi ngân hàng có kỳ hạn) lên tới 12.442 tỷ đồng, chiếm hơn một nửa tài sản công ty.

Năm 2019, Sabeco đặt mục tiêu doanh thu thuần là 38.871 tỷ đồng, tăng 8,2%; lợi nhuận sau thuế tăng 7,2%, ở mức 4.417 tỷ đồng. Cổ tức dự kiến chia 35%.

BẢO VY