BizLIVE - Trước đó, TNC công bố tài liệu họp liên quan đến phân phối lợi nhuận sẽ chia cổ tức năm 2015 bằng tiền tỷ lệ 3%. Tuy nhiên, theo đề nghị của cổ đông nhà nước cổ tức năm 2015 sẽ tăng lên 5%.
Cao su Thống Nhất: Điều chỉnh tăng cổ tức 2015 lên thêm 2% bằng tiền
Ảnh minh họa.

Ngày 29/06/2016 TNC dự kiến sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

Năm 2015, CTCP Cao su Thông Nhất (mã TNC) đạt 12,9 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế; TNC dự trình chia cổ tức bằng tiền tỷ lệ 5% tương đương dành 9,63 tỷ đồng để chi trả cổ tức. Trước đó, TNC công bố tài liệu họp liên quan đến phân phối lợi nhuận sẽ chia cổ tức năm 2015 bằng tiền tỷ lệ 3%. Tuy nhiên, theo đề nghị của cổ đông nhà nước cổ tức năm 2015 sẽ tăng lên 5%.
Năm 2016, TNC dự trình kế hoạch tổng doanh thu và thu nhập khác là 78,6 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế là 17,8 tỷ đồng; cổ tức kế hoạch bằng tiền 3-5%. Mức cổ tức kế hoạch năm 2016 đã được điều chỉnh linh hoạt hơn so với tờ trình công bố trước đó (kế hoạch cũ là 5%) theo ý kiến của người đại diện vốn Nhà nước.
Nội dung trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2016 được điều chỉnh theo hướng tăng thêm – trích tối đa 3 tháng lương thực hiện; phụ cấp hội đồng quản trị, thành viên ban kiểm soát điều chỉnh giảm xuống 400 triệu đồng thay vì 550 triệu đồng như tờ trình cũ (tờ trình cũ có thêm thư ký công ty).
Tổng mức đầu tư năm 2016 là hơn 12,5 tỷ đồng nhằm đầu tư trồng tái canh và chăm sóc vườn cây cao su kiến thiết cơ bản.
TNC cũng đưa ra kế hoạch thanh lý vườn cây cao su hết chu kỳ kinh doanh để trồng mới, tái canh giai đoạn 2016 – 2025 với tổng diện tích thanh lý, tái canh trồng mới là 417,8 ha, trong đó giai đoạn 2016 – 2020 là 243 ha. Ngoài cao su, TNC còn chế biến và gia công hạt điều nhân.    

HỒNG QUÂN