BizLIVE - Các Tổng công ty phải thực hiện việc công bố thông tin gồm Tổng công ty công nghiệp tàu thủy, Quản lý bay Việt Nam, Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc, Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam...
Bộ GTVT yêu cầu các tổng công ty thực hiện việc công bố thông tin
Ảnh minh họa.
Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Công vừa ký ban hành Văn bản số 6483/BGTVT-QLDN ngày 11/7/2019 gửi các Tổng công công ty trực thuộc quản lý của Bộ yêu cầu công bố thông tin theo chỉ đạo của Chính phủ.
Trong đó, bao gồm: Tổng công ty công nghiệp tàu thủy, Quản lý bay Việt Nam, Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc, Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam, Đầu tư phát triển và Quản lý dự án hạ tầng giao thông Cửu Long; công ty TNHH MTV Thông tin điện tử hàng hải Việt Nam; công ty TNHH MTV Nhà xuất bản GTVT về việc thực hiện công bố thông tin doanh nghiệp nhà nước.
Theo đó, thực hiện Văn bản 5733/VPCP-ĐMDN ngày 28/6/2019 của Văn phòng Chính phủ về thực hiện công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước, Bộ GTVT yêu cầu các doanh nghiệp nước thuộc Bộ thực hiện một số nội dung sau: 
Triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng quy định về công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước quy định tại Nghị số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/9/2015 của Chính phủ về công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước.
Rà soát các nội dung phải công bố thông tin theo quy định tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP giai đoạn từ năm 2016 đến thời điểm 30/6/2019 để công bố trên Cổng thông tin điện tử của doanh nghiệp; đồng thời gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ GTVT để công bố thông tin theo quy định trên Cổng Thông tin điện tử Bộ GTVT.
Các đơn vị triển khai thực hiện, báo cáo kết quả thực hiện công bố thông tin doanh nghiệp giai đoạn từ năm 2016 đến 30/6/2019 về Bộ GTVT trước ngày 20/7/2019.
Trước đó, ngày 28/6, Văn phòng Chính phủ đã gửi công văn tới các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước yêu cầu thực hiện công bố thông tin theo Nghị định số 81/2015/NĐ-CP.
Đồng thời, yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương, tập đoàn kinh tế khẩn trương rà soát, danh sách các cơ quan chủ sở hữu có chuyên mục riêng về công bố thông tin; danh sách các doanh nghiệp chưa thực hiện đầy đủ, nghiêm túc việc công bố thông tin năm 2018; danh sách các doanh nghiệp chưa thực hiện công bố thông tin trong 3 năm 2016 đến 2018 để thực hiện các nhiệm vụ.
Cũng như xây dựng chuyên mục riêng và công bố thông tin của doanh nghiệp trên Cổng hoặc trang thông tin điện tử do Bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp quản lý và đăng tải thông tin theo quy định tại Khoản 1 và 2 Điều 22 Nghị định số 81/2015/NĐ-CP trong tháng 7 năm 2019; gửi kết quả về Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.
Đối với các doanh nghiệp chưa thực hiện đầy đủ, nghiêm túc việc công bố thông tin trong năm 2018 hoặc trong cả 3 năm 2016 đến 2018 phải xử lý trách nhiệm đối với người quản lý doanh nghiệp theo hướng khiển trách hoặc cảnh cáo và xử lý vi phạm đối với doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP; xử phạt các doanh nghiệp vi phạm quy định về công bố thông tin theo quy định tại Nghị định số 50/2016/NĐ-CP ngày 1/6/2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư; yêu cầu các doanh nghiệp hoàn thiện việc công bố thông tin theo đúng quy định.

HẠ AN