Công ty Cổ phần Thống Nhất Hà Nội

Sức khỏe doanh nghiệp

['Năm 2014','Năm 2015']
 • Doanh thu (CN 2015)
  197.41 tỷ
 • Lợi nhuận
  1.76 tỷ
 • Cổ tức
  0
 • Tổng tài sản
  510.59 tỷ
 • Vốn điều lệ
  244.09 tỷ

Tình hình tài chính

Năm 2015 Năm 2014

KẾT QUẢ KINH DOANH

Xem tất cả

Doanh thu thuần

196,510,160362,803,328

LN thuần từ HĐKD

2,167,303-10,586,668

LN sau thuế TNDN

1,757,2151,542,329

CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Xem tất cả

Tổng tài sản

510,589,632491,064,320

Tài sản ngắn hạn

264,387,808229,354,752

Tài sản dài hạn

246,201,824261,709,584

Tổng nợ phải trả

229,414,960196,067,968

Vay ngắn, dài hạn

9,965,9208,609,559

Vốn chủ sở hữu

281,174,656294,996,384

Các dự án của doanh nghiệp

Giao dịch nội bộ và Giao dịch cổ đông lớn

Tổ chức/
Người giao dịch
Chức vụGiao dịchSLCP trước GDĐăng kýThực hiệnNgàySLCP sau GD

Xem tiếp

Tổng quan

Công ty Cổ phần Thống Nhất Hà Nội

Địa chỉ: Số 10 Phố Tràng Thi, Phường Hàng Trống,
Điện thoại: (+84-24) 38572699
Fax: (+84-24) 38572744
Website: http://www.thongnhat.com.vn
Sàn giao dịch Nhóm ngành  
OTC : THONGNHAT Hàng cá nhân  
KLCP đang niêm yết KLCP đang lưu hành Vốn hóa thị trường
0 0 0

Bình luận

Doanh nghiệp cùng ngành