BizLIVE - Trong quý 2/2021, lợi nhuận của SSI tăng 8% với cùng kỳ đạt 565 tỷ đồng. Công ty cũng đang đẩy mạnh hoạt động cho vay margin với mức cho vay lớn nhất thị trường.
SSI báo lãi 6 tháng tăng 84%, vay margin tới hơn 16.000 tỷ đồng
Quý 2/2021, doanh thu hoạt động của SSI đạt 1.729,2 tỷ đồng tăng 32% so với cùng kỳ năm ngoái.
Các mảng đem lại doanh thu chính cho SSI là môi giới, đầu tư và cho vay margin. Trong đó, doanh thu môi giới của SSI đạt 623,5 tỷ đồng, tăng hơn 3 lần so với cùng kỳ.
Mảng đầu tư với lãi từ các tài sản tài chính FVTTPL và HTM đều suy giảm nhưng tổng cộng vẫn đem lại hơn 700 tỷ đồng. Còn mảng cho vay margin đạt 338 tỷ đồng, tăng hơn 3 lần.
Chi phí hoạt động có tốc độ tăng nhanh hơn doanh thu nhưng chỉ bằng chưa đến 50% doanh thu trong đó chi phí môi giới chiếm hơn 1/2 kế đến là lỗ từ các tài sản tài chính FVTPL.
Chi phí quản lý của SSI cũng tăng 65% chiếm tỷ trọng trong khi chi phí tài chính nhìn chung vẫn không thay đổi quá nhiều.
Lợi nhuận sau thuế của SSI đạt 565 tỷ đồng, tăng 8%. Lũy kế 6 tháng, lợi nhuận của SSI tăng 84% lên 992,4 tỷ đồng.
  
Hiện dự nợ cho vay margin của SSI đang là 16.158,911 tỷ đồng, tăng 75% so với cùng kỳ năm ngoái. So với vốn chủ sở hữu là hơn 11.000 tỷ đồng, tỷ lệ cho vay của SSI đang là 145% chưa ở mức quá nóng.
 Các khoản đầu tư lớn của SSI hiện vẫn có sự ưu tiên cho trái phiếu chưa niêm yết và chứng chỉ tiền gửi với tổng giá trị hơn 11.000 tỷ đồng.

MAI HƯƠNG