BizLIVE -

Kể từ 1/1/2021, Công ty chứng khoán cần có Giấy phép đầy đủ nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán; Đáp ứng các điều kiện về vốn điều lệ, vốn chủ sở hữu; vốn điều lệ tối thiểu đạt yêu cầu theo quy định...

Quy định mới về điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận kinh doanh chứng khoán phái sinh
Ảnh minh họa.
Chính phủ ban hành Nghị định 158/2020/NĐ-CP về chứng khoán phái sinhthị trường chứng khoán phái sinh, trong đó quy định điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh chứng khoán phái sinh đối với công ty chứng khoán.
Theo đó, Nghị định này áp dụng với mọi tổ chức, cá nhân Việt Nam và nước ngoài tham gia đầu tư chứng khoán phái sinh và hoạt động trên thị trường chứng khoán phái sinh tại Việt Nam; Cơ quan quản lý nhà nước về chứng khoán và thị trường chứng khoán; Cơ quan tổ chức và cá nhân có liên quan đến hoạt động đầu tư, kinh doanh chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh tại Việt Nam.

Cụ thể, tại Điều 4 của Nghị định, Chính phủ đã quy định cụ thể các điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh chứng khoán phái sinh.

Đối với Công ty chứng khoán phải đáp ứng 8 ĐIỀU KIỆN sau:

1. Được cấp giấy phép đầy đủ nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán.

2. Đáp ứng các điều kiện về vốn điều lệ, vốn chủ sở hữu:

+ Đối với hoạt động môi giới chứng khoán phái sinh phải có vốn điều lệ, có vốn chủ sở hữu tối thiểu từ 800 tỷ đồng trở lên.

+ Đối với hoạt động tự doanh chứng khoán phái sinh: có vốn điều lệ, vốn chủ sở hữu ít nhất 600 tỷ đồng;

+ Đối với hoạt động tư vấn đầu tư chứng khoán phái sinh: có vốn điều lệ, có vốn chủ sở hữu tối thiểu 250 tỷ đồng trở lên.

+ Trường hợp đăng ký kinh doanh cả hoạt động môi giới chứng khoán phái sinh, tự doanh chứng khoán phái sinh và tư vấn đầu tư chứng khoán phái sinh, công ty chứng khoán phải có vốn điều lệ, có vốn chủ sở hữu tối thiểu từ 800 tỷ đồng trở lên

3. Đáp ứng yêu cầu về kiểm soát nội bộ, quản trị rủi ro cho hoạt động kinh doanh chứng khoán theo quy định của pháp luật về hoạt động của công ty chứng khoán.

4. Đáp ứng điều kiện về nhân sự: Giám đốc (Tổng Giám đốc), Phó Giám đốc (Phó Tổng Giám đốc) phụ trách nghiệp vụ và tối thiểu 5 nhân viên cho mỗi hoạt động kinh doanh chứng khoán phái sinh dự kiến đăng ký có chứng chỉ hành nghề chứng khoán phù hợp với quy định của pháp luật và chứng chỉ chuyên môn về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh.

5. Có tỷ lệ vốn khả dụng đạt tối thiểu 220% liên tục trong 12 tháng gần nhất; thực hiện trích lập đầy đủ các khoản dự phòng theo quy định của pháp luật.

6. Không có lỗ trong 2 năm gần nhất.

7. Ý kiến của tổ chức kiểm toán được chấp thuận tại báo cáo tài chính của năm tài chính gần nhất đã được kiểm toán và báo cáo tài chính bán niên gần nhất đã được soát xét (trường hợp đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh chứng khoán phái sinh sau ngày 30 tháng 6) phải là chấp nhận toàn phần.

8. Đang không trong quá trình tổ chức lại, giải thể, phá sản; không trong tình trạng đình chỉ hoạt động, tạm ngừng hoạt động theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Đối với Công ty quản lý quỹ phải đáp ứng đủ 3 ĐIỂM sau:

+ Có vốn điều lệ, có vốn chủ sở hữu tối thiểu từ 25 tỷ đồng trở lên.

+ Giám đốc (Tổng Giám đốc), Phó Giám đốc (Phó Tổng Giám đốc) phụ trách nghiệp vụ và tối thiểu 5 nhân viên cho hoạt động tư vấn đầu tư chứng khoán phái sinh có chứng chỉ hành nghề chứng khoán và chứng chỉ chuyên môn về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh.

+ Đáp ứng quy định tại (5), (6), (7), (8) nêu trên.

Nghị định Nghị định 158/2020/NĐ-CP về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh chính thức có hiệu lực từ ngày 1/1/2021.
Trước đó, Thị trường chứng khoán phái sinh Việt Nam chính thức đi vào vận hành ngày 10/8/2017. Trong đó, hợp đồng tương lai là sản phẩm phái sinh đơn giản nhất cho nhà đầu tư làm quen trong bối cảnh TTCK phái sinh là một thị trường mới.

TUẤN VIỆT