BizLIVE - CTCP Đầu tư và xây dựng số 1 Hà Nội bị phạt 50 triệu đồng vì đã báo cáo không đúng thời hạn theo quy định pháp luật.
Phạt CTCP Đầu tư và xây dựng số 1 Hà Nội 50 triệu đồng
Ảnh minh họa.
Ngày 19/3, Chánh Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với CTCP Đầu tư và xây dựng số 1 Hà Nội với số tiền phạt 50 triệu đồng.
Theo quyết định của UBCKNN, CTCP Đầu tư và xây dựng số 1 Hà Nội bị phạt vì báo cáo UBCKNN không đúng thời hạn các tài liệu: Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016, năm 2017; Báo cáo thường niên năm 2016, năm 2017; Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, năm 2018; Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, năm 2018.
Cùng ngày, UBCKNN cũng ban hành quyết định xử phạt ông Nguyễn Hữu Minh - một nhà đầu tư cá nhân tại Hà Nội - với mức phạt 37,25 triệu đồng vì đã mắc hai lỗi vi phạm hành chính.
Thứ nhất, là báo cáo không đúng thời hạn khi trở thành cổ đông lớn. Ông Nguyễn Hữu Minh đã thực hiện giao dịch mua 241.578 cổ phiếu SCO của CTCP Công nghiệp Thủy sản (mã cổ phiếu: SCO) vào ngày 15/6/2018, dẫn đến tỷ lệ sở hữu cổ phiếu SCO của ông Minh sau giao dịch tăng từ 0% lên 5,75% số lượng cổ phiếu đang lưu hành có quyền biểu quyết của SCO, ông Minh trở thành cổ đông lớn của SCO nhưng đến ngày 13/7/2018, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) mới nhận được công văn giải trình và báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn của ông Minh.
Thứ hai, ông Minh đã báo cáo không đúng thời hạn cho UBCKNN, HNX khi có sự thay đổi về số lượng cổ phiếu vượt quá các ngưỡng 1% số lượng cổ phiếu. Cụ thể, ngày 22/6/2018, ông Minh đã mua 128.439 cổ phiếu SCO dẫn đến số lượng cổ phiếu tăng từ 241.578 cổ phiếu lên 370.017 cổ phiếu SCO (tương ứng tỷ lệ sở hữu tăng từ 5,94% lên 9,1% nhưng đến ngày 12/7/2018, HNX mới nhận được báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn của ông Minh.

HOÀNG HÀ