BizLIVE - Ông Lê Anh Quân, người liên quan với ông Lê Anh Minh, Phó chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần chứng khoán  TP.HCM (mã chứng khoán HCM) đã mua 26.000 cổ phiếu HCM và bán 26.000 cổ phiếu HCM nhưng không báo cáo về việc dự kiến giao dịch.
Mua bán “chui” cổ phiếu HCM, một cá nhân bị phạt 20 triệu đồng
Diễn biến giao dịch cổ phiếu HCM
Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 153/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Lê Anh Quân (địa chỉ: 101/18 Nguyễn Chí Thanh, phường 9, quận 5, TP.HCM).
Quyết định nêu rõ, phạt ông Lê Anh Quân số tiền 20 triệu đồng theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 3, Điểm d Khoản 4 và Khoản 6 Điều 27 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 108/2013/NĐ-CP) được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 35 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP ngày 01/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2013/NĐ-CP vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Không báo cáo về việc dự kiến giao dịch.
Cụ thể, từ ngày 22/11/2017 đến ngày 2/2/2018, ông Lê Anh Quân, người liên quan với ông Lê Anh Minh, Phó chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần chứng khoán TP.HCM (mã chứng khoán HCM) đã mua 26.000 cổ phiếu HCM và bán 26.000 cổ phiếu HCM nhưng không báo cáo về việc dự kiến giao dịch cho UBCKNN và Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM

HOÀNG HÀ