BizLIVE - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) mới đây ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với CTCP Sông Đà 1 (mã SD1).
Ỉm công bố báo cáo thường niên 4 năm liền, SD1 bị phạt 100 triệu đồng
Ảnh minh họa.
Cụ thể, CTCP Sông Đà 1 bị phạt 100 triệu đồng vì không công bố thông tin trên hệ thống công bố thông tin của UBCKNN và trang thông tin điện tử của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) theo quy định về báo cáo thường niên các năm 2015, 2016, 2017 và 2018; báo cáo tài chính các năm 2016, 2017 của công ty mẹ đã được kiểm toán; tài liệu, biên bản và nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2017.
CTCP Sông Đà 1 cũng công bố thông tin trên hệ thống công bố thông tin của UBCKNN và trang thông tin điện tử của của HNX không đúng thời hạn theo quy định về báo cáo tài chính năm 2015 của công ty mẹ và hợp nhất đã được kiểm toán; báo cáo tài chính các năm 2016, 2017 hợp nhất đã được kiểm toán; báo cáo tài chính năm 2018 công ty mẹ đã được kiểm toán; biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.
Ngoài CTCP Sông Đà 1, UBCKNN cũng ban hành quyết định xử phạt CTCP Xăng dầu HFC (mã HFC) 85 triệu đồng do đã công bố thông tin sai lệch về số tiền thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng năm 2016 để đầu tư dự án cửa hàng xăng dầu Tam Hiệp và đầu tư dự án cửa hàng xăng dầu Đan Phượng tại báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán ngày 13/3/2018 và b áo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán ngày 05/10/2018. 
CTCP Xăng dầu HFC còn phải thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả là cải chính thông tin theo quy định tại Điểm a Khoản 6 Điều 33 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP được sửa đổi theo quy định tại Khoản 41 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP.

HOÀNG HÀ