BizLIVE - Trong 3 ngày cuối tháng 1/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UNCKNN) đã ban hành hàng loạt quyết định xử phạt các cá nhân vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán, thu về gần 300 triệu.
Hàng loạt lãnh đạo doanh nghiệp bị Ủy ban Chứng khoán xử phạt
Ảnh minh họa.
Cụ thể, ngày 30/1, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Hồng Hải, Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần SAM Holdings (mã chứng khoán SAM) 55 triệu đồng vì đã không báo cáo về việc dự kiến giao dịch.
Ông Nguyễn Hồng Hải đã mua 2.829.155 cổ phiếu SAM vào ngày 7/9/2018 nhưng không báo cáo UBCKNN, Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM về việc dự kiến giao dịch cổ phiếu.
Ngày 29/1, UBCKNN ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Phạm Minh Phúc, Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Xây dựng và Nhân lực Việt Nam (mã chứng khoán: CMS) 100 triệu đồng vì đã không đăng ký chào mua công khai theo quy định pháp luật.
Cụ thể, ông Phạm Minh Phúc  đã thực hiện giao dịch mua 2.683.593 cổ phiếu CMS từ ngày 2/11/2016 đến ngày 17/11/2016, dẫn đến số lượng cổ phiếu tăng từ 1.987.603 cổ phiếu lên 4.671.196 cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ sở hữu tăng từ 11,56 % lên 27,16% (sở hữu trên 25% số lượng cổ phiếu lưu hành của CMS) nhưng không đăng ký chào mua công khai theo quy định tại Khoản 11 Điều 1 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán.
Cùng ngày, UBCKNN cũng ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Vũ Ngọc Nghĩa, thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Sơn Tây (mã chứng khoán: STU) 125 triệu đồng vì đã không đăng ký chào mua công khai theo quy định pháp luật (Từ ngày 29/01/2018 đến ngày 30/01/2018,  ông Vũ Ngọc Nghĩa  đã mua 43.561 cổ phiếu STU, dẫn đến số lượng cổ phiếu sau giao dịch tăng từ 452.243 cổ phiếu lên 495.804 cổ phiếu (tương ứng tỷ lệ sở hữu tăng từ 24,11% lên 26,43%) nhưng không đăng ký chào mua công khai theo quy định).
Ngoài ra, ông Vũ Ngọc Nghĩa cũng buộc phải khắc phục hậu quả bằng việc buộc từ bỏ quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền trên số cổ phần có được từ hành vi vi phạm và phải chuyển nhượng số cổ phần đó để giảm tỷ lệ nắm giữ xuống dưới 25% số cổ phiếu đang lưu hành của Công ty cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Sơn Tây trong thời hạn tối đa 06 tháng, quy định tại điểm c Khoản 6 Điều 13 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP.

HOÀNG HÀ