BizLIVE - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCK) vừa công bố dự thảo Thông tư quy định lộ trình sắp xếp lại các thị trường giao dịch cổ phiếu, trái phiếu, chứng khoán phái sinh và các loại chứng khoán khác.
Dự thảo sắp xếp lại TTCK: Đến hết 2023 HOSE tiếp nhận cổ phiếu của doanh nghiệp niêm yết từ HNX
Cụ thể, UBCK chốt thời hạn chậm nhất đến hết ngày 30/6/2025, HOSE sẽ thống nhất tổ chức thị trường giao dịch cổ phiếu, chứng chỉ quỹ và chứng quyền có bảo đảm niêm yết, thị trường cổ phiếu đăng ký giao dịch của tổ chức chưa niêm yết. Còn HNX là chậm nhất đến hết ngày 31/12/2022, sẽ thống nhất tổ chức thị trường giao dịch trái phiếu.
Trước thời điểm 30/6/2025, HOSE vẫn tiếp tục tổ chức thị trường giao dịch đối với cổ phiếu, chứng chỉ quỹ và chứng quyền có bảo đảm đã niêm yết và niêm yết mới
Từ nay cho đến trước thời điểm 01/7/2023, HOSE tiếp nhận và xem xét hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu mới của doanh nghiệp đáp ứng điều kiện niêm yết quy định tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP và có vốn điều lệ đã góp tại thời điểm đăng ký niêm yết từ 120 tỷ đồng trở lên.
Từ ngày 01/7/2023, HOSE tiếp nhận và xem xét hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu mới của doanh nghiệp đáp ứng điều kiện niêm yết quy định tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP.
Trong khoảng thời gian từ 01/7/2023 đến 31/12/2023, HOSE tiếp nhận cổ phiếu của doanh nghiệp niêm yết từ HNX.
Và sau đó, từ 01/01/2025 đến 30/6/2025, HOSE tiếp nhận cổ phiếu của doanh nghiệp đăng ký giao dịch từ HNX (UpCOM).
Điều này cũng đồng nghĩa, từ 1/7/2023, HNX không tiếp nhận hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu mới và từ 30/6/2025, HNX không nhận cổ phiếu đăng ký giao dịch mới.
Với thị trường trái phiếu, đến hết ngày 31/12/2021, HOSE hoàn thành việc chuyển trái phiếu doanh nghiệp niêm yết sang HNX.
Còn thị trường giao dịch phái sinh, HNX là đơn vị tổ chức theo quy định pháp luật.

MAI HƯƠNG