BizLIVE - Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM vừa có quyết định đưa cổ phiếu OGC của CTCP Tập đoàn Đại Dương vào diện cảnh báo kể từ ngày 23/7/2015.
Cổ phiếu OGC bị đưa vào diện cảnh báo
Ảnh minh họa.
Cơ sở của quyết định này là do lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất năm 2014 của công ty là số âm. 
Theo báo cáo tài chính hợp nhất năm 2014 đã kiểm toán bởi Deloitte của OGC, công ty lỗ 2.547 tỷ đồng trong năm 2014, lợi nhuận của cổ đông công ty mẹ là 2.211 tỷ đồng. 
Được biết, năm 2014 mảng khách sạn và dịch vụ lỗ 813 tỷ đồng, mảng bán lẻ và thương mại lỗ 970 tỷ đồng, mảng đầu tư tài chính và hoạt động kinh doanh khác lỗ 940 tỷ đồng.
Điều này khiến chỉ tiêu Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên bảng cân đối kế toán doanh nghiệp âm 2.214 tỷ đồng.

NGUYÊN MINH