BizLIVE - Ông Phan Vũ Tuấn là người đại diện vốn của Ngân hàng TMCP Phương Đông được bổ nhiệm vào vị trí thành viên và giữ chức vụ chủ tịch hội đồng quản trị kể từ ngày 22/09/2014.
Chứng khoán ORS bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị mới

Ngày 22/09/2014, Hội đồng Quản trị, Công ty Cổ phần Chứng khoán Phương Đông (ORS) công bố thông tin thay đổi thành viên hội đồng quản trị và thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Cụ thể, Hội đồng quản trị ORS quyết định miễn nhiệm vị trí thành viên và chức vụ chủ tịch hội đồng quản trị đối với ông Phạm Linh kể từ ngày 22/09/2014.

Nguyên nhân được đưa ra là do ông Phạm Linh có công việc kinh doanh riêng nên xin từ nhiệm. Cùng với quyết định này, ông Linh cũng thôi đại diện vốn của Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB).

Đồng thời, bầu bổ sung ông Phan Vũ Tuấn là người đại diện vốn của Ngân hàng TMCP Phương Đông vào vị trí thành viên và giữ chức vụ chủ tịch hội đồng quản trị kể từ ngày 22/09/2014.

Biến động giá cổ phiếu ORS trong 3 tháng gần đây. 

Lũy kế 6 tháng đầu năm, lợi nhuận sau thuế của ORS đạt 158,2 triệu đồng trong khi cùng kỳ năm ngoái, công ty ghi lỗ 377 triệu đồng. 

Đến hết tháng 6/2014, tổng tài sản của ORS là 550,7 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu 80,8 tỷ đồng.

HẠNH PHÚC