BizLIVE - 6 tháng 2019, mảng môi giới, cho vay ký quỹ và tự doanh đóng góp 93% tổng doanh thu thuần. Trong đó, doanh thu mảng tự doanh giảm mạnh, mảng môi giới và cho vay ký quỹ lần lượt giảm 48% và 20%.

Chứng khoán HSC: Lợi nhuận sau thuế 6 tháng đạt 193 tỷ đồng, giảm 59%

CTCP Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HSC, mã HCM) đã công bố Kết quả Kinh doanh 6 tháng đầu năm 2019.

Theo đó, kết thúc 6 tháng đầu năm 2019, HSC ghi nhận doanh thu thuần 599 tỷ đồng, đạt 36% kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế 6 tháng đạt 193 tỷ đồng, giảm 59% so với cùng kỳ năm 2018, đạt 28% kế hoạch cả năm 2019 được Đại hội Cổ đông thông qua vào tháng 04/2019.

Thu nhập trên một cổ phiếu (EPS) 6 tháng đầu năm 2019 đạt 817 đồng/cổ phiếu, đạt 33% kế hoạch 2019. Hệ số thu nhập trên tổng tài sản (ROA) và hệ số thu nhập trên vốn cổ phần (ROE) lượt đạt 3,1% và 5,3%.
HSC cho biết, 3 mảng kinh doanh môi giới, cho vay ký quỹ và tự doanh đóng góp 93% tổng doanh thu thuần 6 tháng đầu năm 2019.
Nghiệp vụ môi giới chiếm 40% tổng doanh thu của HSC, đạt 238 tỷ đồng, giảm 48% so với cùng kỳ năm 2018 chủ yếu do giá trị giao dịch của toàn thị trường chứng khoán 6 tháng đầu năm 2019 giảm 44% so với cùng kỳ năm 2018. Tuy nhiên, thị phần môi giới của HSC vẫn duy trì đứng thứ 2 trên thị trường.
Nguồn: HSC 
Doanh thu từ các hoạt động cho vay ký quỹ đạt 234 tỷ đồng, giảm 20% so với cùng kỳ và chiếm 39% tổng doanh thu HSC. Theo HSC, tỷ lệ giảm của doanh thu hoạt động ký quỹ tại Công ty thấp hơn mức giảm chung toàn thị trường trong 6 tháng đầu năm 2019.
Hoạt động đầu tư tự doanh trong 6 tháng đầu năm 2019 giảm đáng kể so với cùng kỳ 2018, đạt 86 tỷ đồng doanh thu, chiếm 14% tổng doanh thu. Sự sụt giảm này được cho là chủ động do điều kiện thị trường không khả quan. Mảng tư vấn tài chính doanh nghiệp ghi nhận 34 tỷ đồng (giảm 43% so với cùng kỳ năm 2018).
Tính đến hết 6 tháng đầu năm 2019, tổng tài sản HSC đạt 7.194 tỷ đồng, tăng 37% so với hồi đầu năm.

HỒNG QUÂN