BizLIVE - Khối ngoại bán ròng hơn 1.000 tỷ đồng trong đó VRE bị bán ròng 201 tỷ đồng. Chiều mua, tự doanh đã có tuần mua tới 440 tỷ đồng.
[BizSTOCK] Khối ngoại bán ròng hơn 1.000 tỷ đồng trong khi tự doanh mua ròng 440 tỷ đồng

MAI HƯƠNG