BizLIVE - Trong vòng 2 tuần đầu của tháng 11, chỉ tính riêng sàn HOSE có đến 8 doanh nghiệp quyết mua vào cổ phiếu nhằm giảm lượng cổ phiếu đang lưu hành. Nguyên do là giá cổ phiếu đã giảm khá sâu bất chấp hoạt động sản xuất kinh doanh đang tốt và tài chính doanh nghiệp ổn định.
8 công ty sẵn sàng chi đến 2.313 tỷ đồng để mua cổ phiếu quỹ
Ảnh minh họa.

Ngày 8/11/2017, Hội đồng Quản trị của CTCP EVERPIA (mã EVE) có quyết nghị về việc mua vào 3 triệu cổ phiếu EVE, tương đương 7,1% vốn điều lệ làm cổ phiếu quỹ. Giá mua theo giá thị trường tại thời điểm giao dịch, nhưng không vượt quá 22.000 đồng/cổ phần.

Nguồn thực hiện là thặng dư vốn cổ phần tại Báo cáo tài chính kiểm toán công ty mẹ năm 2016. Mục đích giữ giá cổ phiếu và gia tăng giá trị cho cổ đông. Thời gian dự kiến thực hiện trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận được sự chấp thuận của UBCKNN và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ công bố thông tin.
Chốt phiên giao dịch ngày 14/11/2017, EVE đóng cửa tại mức giá 19.150 đồng/cổ phiếu. Tại mức giá này, ước tính EVE chi khoảng 57,5 tỷ đồng để mua vào 3 triệu cổ phiếu EVE làm cổ phiếu quỹ.
Tương tự như EVE, Hội đồng quản trị CTCP Vận tải Xăng dầu VIPCO (mã VIP) tuần trước đã có quyết nghị về việc mua lại 3.000.000 cổ phiếu VIP, tương ứng 4,38% tổng số cổ phiếu đang lưu hành làm cổ phiếu quỹ.
Nguồn thực hiện từ quỹ đầu tư phát triển. Báo cáo soát xét hợp nhất 6 tháng của VIP cho biết, quỹ đầu tư phát triển còn hơn 306 tỷ đồng.
Chốt phiên giao dịch ngày 14/11/2017, VIP đóng cửa tại mức giá 7.510 đồng/cổ phiếu. Tại mức giá này, ước tính VIP chi khoảng 22,5 tỷ đồng để mua vào 3 triệu cổ phiếu VIP làm cổ phiếu quỹ.
Hội đồng quản trị của CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (mã HBC) đã thông qua việc mua lại 3.500.000 cổ phiếu HBC, tương đương 2,7% số cổ phiếu đang lưu hành làm cổ phiếu quỹ.

Giá mua dự kiến không quá 52.000 đồng/cổ phiếu. Nguồn thực hiện từ lợi nhuận chưa phân phối đến ngày 30/06/2017. Tại ngày 30/06/2017, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của HBC đạt 399 tỷ đồng.

Chốt phiên giao dịch ngày 14/11/2017, HBC đóng cửa ở mức 51.100 đồng/cổ phiếu. Tại mức giá này, ước tính HBC sẽ chi ra khoảng 178,8 tỷ đồng để mua vào 3,5 triệu cổ phiếu HBC.

Ngày 10/11/2017, Hội đồng quản trị CTCP Mía đường Lam Sơn (mã LSS) thông qua việc mua lại 6.000.000 cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ. Nguồn thực hiện từ thặng dư vốn cổ phần và quỹ đầu tư phát triển. Tại ngày 30/06/2017, báo cáo kiểm toán của LSS cho biết thặng dư vốn cổ phần của công ty đạt 180,2 tỷ đồng; quỹ đầu tư phát triển hơn 578 tỷ đồng.
Thời gian thực hiện mua vào dự kiến từ ngày 01/12/2017 đến ngày 31/12/2017.
Chốt phiên giao dịch ngày 14/11/2017, LSS đóng cửa tại mức giá 10.650 đồng/cổ phiếu. Tại mức giá này, ước tính LSS chi khoảng 63,9 tỷ đồng để mua vào 6 triệu cổ phiếu LSS làm cổ phiếu quỹ.

HQC mua được khoảng gần 8 triệu cổ phiếu trên số tối đa là 10 triệu cổ phiếu
Trước đó, CTCP Giống cây trồng Miền Nam (mã SSC) đã thông qua việc mua lại 1.470.000 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 9,9% tổng số cổ phiếu SSC đang lưu hành để làm cổ phiếu quỹ. Thực hiện mua vào từ 31/10/2017 đến ngày 23/11/2017.
Nguồn thực hiện từ lợi nhuận chưa phân phối để lại năm 2016, thặng dư vốn và quỹ đầu tư phát triển công ty tích lũy. Tại ngày 30/06/2017, thặng dư vốn 8,5 tỷ đồng; quỹ đầu tư phát triển  97 tỷ đồng, lợi nhuận chưa phân phối 108 tỷ đồng.

 
Với mức giá 69.800 đồng/cổ phiếu, ước tính SSC chi ra khoảng 102,6 tỷ đồng để mua vào 1.470.000 cổ phiếu SSC làm cổ phiếu quỹ.

Hội đồng quản trị của CTCP Tư vấn Thương mại Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân (mã HQC) vừa thông qua mua tối đa 10 triệu cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ. Nguồn thực hiện từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, tối đa không quá giá trị lợi nhuận sau thuế sau khi đã trừ các khoản trích lập các quỹ (hơn 215 triệu đồng). Ước tính nguồn thực hiện mua cổ phiếu quỹ của HQC sẵn sàng là hơn 19,9 tỷ đồng.


Với mức giá hiện nay 2.540 đồng/cổ phiếu, HQC có thể mua vào hơn 7.828.000 cổ phiếu.

Ngày 7/11/2017, Hội đồng Quản trị của CTCP Bóng đèn Điện Quang (mã DQC) đã thông qua việc mua lại tối đa 993.540 cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ. Thời gian thực hiện từ ngày 19/11/2017 đến ngày 19/12/2017. Giá thực hiện theo giá thị trường.
Nguồn thực hiện từ thặng dư vốn cổ phần. Tại ngày 30/06/2017, thặng dư vốn cổ phần của DQC đạt 344 tỷ đồng.
Với mức giá 40.800 đồng/cổ phiếu, DQC ước tính chi ra khoảng 40,5 tỷ đồng để mua vào 993.540 cổ phiếu DQC làm cổ phiếu quỹ.
Tổng CTCP Xây dựng Điện Việt Nam (mã VNE) đã thông qua việc mua lại tối đa 6.900.000 cổ phiếu VNE làm cổ phiếu quỹ. Thời gian thực hiện giao dịch từ ngày 16/11/2017 đến ngày 15/12/2017. Nguồn thực hiện hơn 69,6 tỷ đồng đến từ lợi nhuận chưa phân phối trên Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2016; thặng dư vốn cổ phần; quỹ đầu tư phát triển và vốn khác của chủ sở hữu.


Ước tính VNE sẽ chi ra khoảng 55,9 tỷ đồng để mua vào 6,9 triệu cổ phiếu VNE tại mức giá 8.100 đồng/cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ.

Điểm chung của các doanh nghiệp nói trên là cùng chung mục đích mua vào cổ phiếu nhằm giảm số lượng cổ phiếu đang lưu hành và gia tăng giá trị cho cổ đông.
Ước tính nguồn thực hiện mua cổ phiếu quỹ theo công bố của 8 doanh nghiệp nói trên lên đến 2.313,7 tỷ đồng. Tuy nhiên với lượng mua cổ phiếu đã đăng ký, tại mức giá đóng của ngày 14/11/2017, 8 doanh nghiệp nói trên chỉ cần chi ra khoảng 547 tỷ đồng.

HỒNG QUÂN