BizLIVE - Tại ngày 30/09/2018, số dư khoản cho khách hàng vay của 32 CTCK tăng 8,2% so với đầu năm, tăng thêm gần 2.500 tỷ đồng, chủ yếu từ CTCK Bản Việt, CTCK Yuanta, FPTS, CTCK Rồng Việt, CTCK Everest. Ngược lại, các CTCK đang vay gần 31.500 tỷ đồng.
32 công ty chứng khoán đang cho khách vay hơn 32.800 tỷ đồng
Tổng hợp số liệu báo cáo tài chính quý III/2018 của 32 công ty chứng khoán có cho vay hoạt động ký quỹ (cho vay Margin) cho thấy, tại ngày 30/09/2018, tổng số dư cho vay khách hàng của 32 công ty chứng khoán gần 32.807 tỷ đồng, tăng 8,2% so với hồi đầu năm, tương đương tăng thêm gần 2.478 tỷ đồng.
Tổng dư các khoản cho vay khách hàng tại ngày 30/09/2018 của Tp 10 công ty chứng khoán có số dư cho vay lớn nhất hơn 28.042 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 85,5%; của Top 15 công ty chứng khoán có số dư cho vay lớn nhất là hơn 31.468 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng hơn 95% tổng số dư của 32 công ty.
  Nguồn: Số liệu BCTC các CTCK quý III/2018
Top 10 công ty chứng khoán (CTCK) có số dư cho vay khách hàng lớn nhất gồm: CTCK SSI, TCK HSC (mã HCM), CTCK Bản Việt (mã VCI), CTCK VNDirect (mã VND), MBS, SHS, FPTS (mã FTS), CTCK Rồng Việt (mã VDS), CTCK Bảo Việt (mã BVS), CTCK Agribank (AGR).
Ở Top 15, tăng trưởng các khoản cho vay khách hàng trong 9 tháng đầu năm mạnh nhất gồm CTCK Yuanta (FSC), CTCK Everest (EVS), FPTS, CTCK Rồng Việt, CTCK Agribank, CTCK Bản Việt, CTCK Ngân hàng Công thương Việt Nam (CTS). Về giá trị tăng thêm, dẫn đầu là VCI, Yuanta, FPTS, VDSC, và EVS.
Tuy nhiên, trong Top 15, có 5 công ty có số dư các khoản cho vay khách hàng giảm so với đầu năm gồm: SHS, MBS, HCM, VIX, và SSI.
Nguồn: Số liệu BCTC các CTCK quý III/2018 
Thuyết minh báo cáo tài chính các công ty cho thấy, khoản phải thu từ cho vay khách hàng nói trên chủ yếu là cho vay hoạt động ký quỹ có lãi suất khoảng từ 0,032%/ngày đến 0,038%/ngày; một phần nhỏ là số dư cho vay hoạt động ứng trước tiền bán trong thời gian chờ nhận tiền bán cổ phiếu, lãi suất áp dựng tương tự như lãi suất áp cho vay margin.
Nhà đầu tư trong nước vay các khoản nói trên. Chứng khoán của nhà đầu tư tham gia vào các giao dịch vay ký quỹ được CTCK giữ như tài sản cầm cố cho khoản vay này của nhà đầu tư.
Ngoài ra, một số công ty chứng khoán còn có một tỷ lệ rất nhỏ số dư cho vay khách hàng là cho vay ứng trước tiền bán chứng khoán theo hợp đồng môi giới chứng khoán (Ứng tiền trước bán trái phiếu cho khách hàng trong thời gian chờ bán trái phiếu).
Số liệu thống kê cho thấy, 32 công ty chứng khoán chỉ có 17 CTCK phải vay nợ ngắn hạn, 9 CTCK vay nợ thông qua phát hành trái phiếu nợ ngắn hạn và 5 CTCK vay nợ qua phát hành trái phiếu nợ dài hạn.
Tại ngày 30/09/2018, số dư vay nợ ngắn hạn lên đến 23.219 tỷ đồng, tăng 15,3% so với hồi đầu năm; vay dưới hình thức phát hành trái phiếu nợ ngắn hạn 4.872 tỷ đồng, tăng 65,7%; vay dưới hình thức phát hành trái phiếu nợ dài hạn 3.182 tỷ đồng, tăng 30,3% so với đầu năm.
Nguồn: Số liệu BCTC các CTCK quý III/2018 
SSI vay nợ ngắn hạn lớn nhất với số dư tại ngày 30/09/2018 gần 10.623 tỷ đồng. Ngoài ra, SSI cũng vay nợ dưới hình thức trái phiếu nợ 255 tỷ đồng.
VNDirect xếp thứ 2 với số dư vay ngắn hạn gần 5.975 tỷ đồng và 1.273 tỷ đồng nợ dưới hình thức trái phiếu kỳ hạn ngắn và dài; TVS vay 1.708 tỷ đồng vay ngắn và dài hạn; VCI vay hơn 927 tỷ đồng và 1.562 tỷ đồng trái phiếu; HCM vay hơn 1.151 tỷ đồng và 920 tỷ đồng trái phiếu ngắn hạn; SHS có 700 tỷ đồng vay ngắn hạn và 1.221 tỷ đồng trái phiếu nợ ngắn hạn.
Ngoại trừ 3 công ty gồm SSI, VnDirect và CTS là có tổng vay nợ dưới hình thức vay ngân hàng và phát hành trái phiếu nợ lớn hơn số dư cho vay khách hàng, các công ty còn lại có tổng vay nợ thấp hơn cho vay khách hàng.

HỒNG QUÂN