Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Tây - Mã CK : WEB

  • ROA
  • 0.2% (Năm 2012)
  • ROE
  • 1.1%
  • Nợ / Tổng tài sản
  • 78.8%
  • Nợ / Vốn CSH
  • 372.6%
  • Vốn điều lệ
  • 2,993.4 (tỷ VNĐ)
 
Đơn vị: VNĐ
CHỈ TIÊU Năm 2012 Năm 2011 Năm 2010 Năm 2009
Tổng Tài sản 15,122,565,361,451 - - -
Tiền mặt, vàng bạc, đá quý 38,809,772,793 - - -
Tiền gửi tại ngân hàng nhà nước Việt Nam 869,313,689,501 - - -
Tiền gửi tại các TCTD khác và cho vay các TCTD khác 1,529,103,905,099 - - -
Chứng khoán kinh doanh - - - -
Chứng khoán kinh doanh - - - -
Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh - - - -
Các công cụ tài chính phái sinh và các tài sản tài chính khác - - - -
Cho vay khách hàng 5,147,982,787,058 - - -
Cho vay khách hàng 5,253,894,919,045 - - -
Dự phòng rủi ro cho vay khách hàng -105,912,131,987 - - -
Chứng khoán đầu tư 2,900,893,690,324 - - -
Chứng khoán đầu tư sẵn sàng để bán 2,903,400,713,674 - - -
Chứng khoán đầu tư giữ đến ngày đáo hạn - - - -
Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư -2,507,023,350 - - -
Góp vốn, đầu tư dài hạn 134,850,914 - - -
Đầu tư vào công ty con - - - -
Đầu tư vào công ty liên doanh - - - -
Đầu tư dài hạn khác 2,014,259,085 - - -
Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn -1,879,408,171 - - -
Tài sản cố định 1,207,138,643,166 - - -
Tài sản cố định hữu hình 83,624,112,712 - - -
Tài sản cố định thuê tài chính - - - -
Tài sản cố định vô hình 1,123,514,530,454 - - -
Bất động sản đầu tư - - - -
Tài sản Có khác 3,429,188,022,596 - - -
Nợ phải trả và vốn chủ sở hữu 15,122,565,361,451 - - -
Tổng nợ phải trả 11,919,263,094,986 - - -
Các khoản nợ chính phủ và NHNN Việt Nam - - - -
Tiền gửi và vay các Tổ chức tín dụng khác 752,688,724,910 - - -
Tiền gửi của khách hàng 10,929,952,238,611 - - -
Các công cụ tài chính phái sinh và các khoản nợ tài chính khác - - - -
Vốn tài trợ, uỷ thác đầu tư của Chính phủ và các tổ chức tín dụng khác 58,957,123,353 - - -
Phát hành giấy tờ có giá 21,216,444 - - -
Các khoản nợ khác 177,643,791,668 - - -
Vốn chủ sở hữu 3,199,346,778,366 - - -
Vốn của tổ chức tín dụng 2,993,434,350,000 - - -
Quỹ của tổ chức tín dụng 64,884,178,954 - - -
Chênh lệch tỷ giá hối đoái - - - -
Chênh lệch đánh giá lại tài sản - - - -
Lợi nhuận chưa phân phối 141,028,249,412 - - -
Lợi ích của cổ đông thiểu số 3,955,488,099 - - -