Công ty Cổ phần Vang Thăng Long - Mã CK : VTL

  • Doanh thu thuần
  • 81.9 (tỷ VNĐ) (Năm 2008)
  • Lợi nhuận thuần
  • 3.5 (tỷ VNĐ)
  • Tỷ lệ lãi gộp
  • 16.8%
  • Tỷ lệ lãi ròng
  • 4.8%
  • Lãi cơ bản trên cổ phiếu
  • 1,954.0 (VNĐ)
 
Đơn vị: VNĐ
CHỈ TIÊU Năm 2017 Năm 2016 Năm 2015 Năm 2014
Doanh số - 51,442,819,724 136,683,220,724 84,770,225,712
Các khoản giảm trừ - -2,668,939,863 -8,738,964,243 -15,663,269,331
Doanh số thuần - 48,773,879,861 127,944,256,481 69,106,956,381
Giá vốn hàng bán - -31,741,907,809 -105,719,619,441 -52,133,026,575
Lãi gộp - 17,031,972,052 22,224,637,040 16,973,929,806
Thu nhập tài chính - 265,018,094 136,892,462 317,852,443
Chi phí tài chính - -5,712,299,139 -5,672,602,440 -8,543,160,397
Chi phí tiền lãi - -5,711,417,615 -5,671,693,360 -8,543,160,397
Chi phí bán hàng - -4,675,710,473 -2,802,663,403 -7,769,186,031
Chi phí quản lý doanh nghiệp - -4,926,743,706 -6,247,457,272 -6,092,536,338
Lãi/(lỗ) từ hoạt động kinh doanh - 1,982,236,828 7,638,806,387 -5,113,100,517
Thu nhập khác - 933,090,909 2,717,856,597 2,109,465,106
Chi phí khác - -709,752,480 -279,623,361 -188,345,988
Thu nhập khác, ròng - 223,338,429 2,438,233,236 1,921,119,118
Lãi/(lỗ) từ công ty liên doanh - - - -
Lãi/(lỗ) ròng trước thuế - 2,205,575,257 10,077,039,623 -3,191,981,399
Thuế thu nhập doanh nghiệp – hiện thời - -300,806,303 -1,118,448,861 -129,068,426
Thuế thu nhập doanh nghiệp – hoãn lại - - - -
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp - -300,806,303 -1,118,448,861 -129,068,426
Lãi/(lỗ) thuần sau thuế - 1,904,768,954 8,958,590,762 -3,321,049,825
Lợi ích của cổ đông thiểu số - - - -
Cổ đông của Công ty mẹ - 1,904,768,954 8,958,590,762 -3,321,049,825
Lãi cơ bản trên cổ phiếu - 2,293 705 -
Lãi trên cổ phiếu pha loãng - - - -