Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê Tàu biển Việt Nam - Mã CK : VST

  • Doanh thu thuần
  • 2,135.6 (tỷ VNĐ) (Năm 2008)
  • Lợi nhuận thuần
  • 191.8 (tỷ VNĐ)
  • Tỷ lệ lãi gộp
  • 10.8%
  • Tỷ lệ lãi ròng
  • 12.2%
  • Lãi cơ bản trên cổ phiếu
  • 4,794.0 (VNĐ)
 
Đơn vị: VNĐ
CHỈ TIÊU Năm 2017 Năm 2016 Năm 2015 Năm 2014
Doanh số 602,371,513,148 603,202,147,757 887,957,197,956 1,447,196,100,677
Các khoản giảm trừ -9,119,839,295 -9,388,027,820 -15,251,178,632 -28,234,234,953
Doanh số thuần 593,251,673,853 593,814,119,937 872,706,019,324 1,418,961,865,724
Giá vốn hàng bán -715,813,887,655 -753,767,997,505 -991,763,466,125 -1,498,974,908,114
Lãi gộp -122,562,213,802 -159,953,877,568 -119,057,446,801 -80,013,042,390
Thu nhập tài chính 4,771,544,045 12,464,186,608 11,352,323,992 6,792,945,483
Chi phí tài chính -124,814,544,362 -146,659,623,172 -139,744,228,353 -36,795,950,715
Chi phí tiền lãi -122,147,875,198 -126,676,991,765 -58,229,146,628 -11,316,630,078
Chi phí bán hàng -4,911,049,946 -4,592,489,359 -10,952,680,918 -24,440,402,270
Chi phí quản lý doanh nghiệp -27,705,912,453 -39,304,938,482 -48,813,367,944 -49,675,681,817
Lãi/(lỗ) từ hoạt động kinh doanh -275,222,176,518 -338,046,741,973 -307,410,227,706 -184,132,131,709
Thu nhập khác 90,477,504,678 13,687,823,596 202,937,818,195 1,246,248,497
Chi phí khác -48,705,010,561 -3,332,599,429 -89,382,389,721 -1,819,168,753
Thu nhập khác, ròng 41,772,494,117 10,355,224,167 113,555,428,474 -572,920,256
Lãi/(lỗ) từ công ty liên doanh - - - -
Lãi/(lỗ) ròng trước thuế -233,449,682,401 -327,691,517,806 -193,854,799,232 -184,705,051,965
Thuế thu nhập doanh nghiệp – hiện thời 22,565,631 -22,565,631 -169,215,512 -567,706,671
Thuế thu nhập doanh nghiệp – hoãn lại - 65,068,743,782 - 41,035,671,658
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 22,565,631 65,046,178,151 -169,215,512 40,467,964,987
Lãi/(lỗ) thuần sau thuế -233,427,116,770 -262,645,339,655 -194,024,014,744 -144,237,086,978
Lợi ích của cổ đông thiểu số - - -177,287,653 549,488,349
Cổ đông của Công ty mẹ -233,427,116,770 -262,645,339,655 -193,846,727,091 -144,786,575,327
Lãi cơ bản trên cổ phiếu - -4,452 -3,286 -2,454
Lãi trên cổ phiếu pha loãng - - - -