Công ty Cổ phần Container Miền Trung - Mã CK : VSM

  • ROA
  • 14.7% (Năm 2016)
  • ROE
  • 22.5%
  • Nợ / Tổng tài sản
  • 34.4%
  • Nợ / Vốn CSH
  • 22.5%
  • Vốn điều lệ
  • 30.5 (tỷ VNĐ)
 
Đơn vị: VNĐ
CHỈ TIÊU Năm 2017 Năm 2016 Năm 2015 Năm 2014
TÀI SẢN NGẮN HẠN 40,411,381,645 36,943,765,329 - -
Tiền và tương đương tiền 12,243,917,509 9,041,071,489 - -
Tiền 10,220,135,718 6,510,261,705 - -
Các khoản tương đương tiền 2,023,781,791 2,530,809,784 - -
Giá trị thuần đầu tư ngắn hạn 1,101,924,613 5,027,019,444 - -
Đầu tư ngắn hạn - - - -
Dự phòng đầu tư ngắn hạn - - - -
Các khoản phải thu 25,929,281,082 21,602,918,014 - -
Phải thu khách hàng 20,148,411,072 19,877,854,401 - -
Trả trước người bán 346,800,300 22,500,000 - -
Phải thu nội bộ - - - -
Phải thu về XDCB - - - -
Phải thu khác 5,530,129,623 1,826,913,913 - -
Dự phòng nợ khó đòi -124,350,300 -124,350,300 - -
Hàng tồn kho, ròng 735,578,403 1,061,970,216 - -
Hàng tồn kho 735,578,403 1,061,970,216 - -
Dự phòng giảm giá HTK - - - -
Tài sản lưu động khác 400,680,038 210,786,166 - -
Trả trước ngắn hạn 400,680,038 157,687,918 - -
Thuế VAT phải thu - - - -
Phải thu thuế khác - 53,098,248 - -
Tài sản lưu động khác - - - -
TÀI SẢN DÀI HẠN 29,020,529,019 28,358,529,435 - -
Phải thu dài hạn - - - -
Phải thu khách hang dài hạn - - - -
Phải thu nội bộ dài hạn - - - -
Phải thu dài hạn khác - - - -
Dự phòng phải thu dài hạn - - - -
Tài sản cố định 28,790,015,307 27,784,787,114 - -
GTCL TSCĐ hữu hình 28,790,015,307 27,784,787,114 - -
Nguyên giá TSCĐ hữu hình 62,090,322,504 55,285,317,051 - -
Khấu hao lũy kế TSCĐ hữu hình -33,300,307,197 -27,500,529,937 - -
GTCL Tài sản thuê tài chính - - - -
Nguyên giá tài sản thuê tài chính - - - -
Khấu hao lũy kế tài sản thuê tài chính - - - -
GTCL tài sản cố định vô hình - - - -
Nguyên giá TSCĐ vô hình - - - -
Khấu khao lũy kế TSCĐ vô hình - - - -
Xây dựng cơ bản dở dang - - - -
Giá trị ròng tài sản đầu tư - - - -
Nguyên giá tài sản đầu tư - - - -
Khấu hao lũy kế tài sản đầu tư - - - -
Đầu tư dài hạn - - - -
Đầu tư vào các công ty con - - - -
Đầu tư vào các công ty liên kết - - - -
Đầu tư dài hạn khác - - - -
Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn - - - -
Lợi thế thương mại - - - -
Tài sản dài hạn khác 230,513,712 573,742,321 - -
Trả trước dài hạn 230,513,712 573,742,321 - -
Thuế thu nhập hoãn lại phải thu - - - -
Các tài sản dài hạn khác - - - -
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 69,431,910,664 65,302,294,764 - -
NỢ PHẢI TRẢ 26,727,816,354 22,455,252,185 - -
Nợ ngắn hạn 25,788,176,878 19,636,333,765 - -
Vay ngắn hạn 1,879,278,944 1,879,278,944 - -
Phải trả người bán 18,189,349,692 12,491,207,236 - -
Người mua trả tiền trước 532,322,589 6,710,000 - -
Thuế và các khoản phải trả Nhà nước 906,810,689 1,450,336,905 - -
Phải trả người lao động 3,131,223,731 2,856,499,211 - -
Chi phí phải trả - - - -
Phải trả nội bộ - - - -
Phải trả về xây dựng cơ bản - - - -
Phải trả khác 688,776,721 533,398,443 - -
Dự phòng các khoản phải trả ngắn hạn - - - -
Quỹ khen thưởng, phúc lợi - - - -
Nợ dài hạn 939,639,476 2,818,918,420 - -
Phải trả nhà cung cấp dài hạn - - - -
Phải trả nội bộ dài hạn - - - -
Phải trả dài hạn khác - - - -
Vay dài hạn 939,639,476 2,818,918,420 - -
Thuế thu nhập hoãn lại phải trả - - - -
Dự phòng trợ cấp thôi việc - - - -
Dự phòng các khoản công nợ dài hạn - - - -
Dự phòng nghiệp vụ (áp dụng cho Cty Bảo hiểm) - - - -
Doanh thu chưa thực hiên - - - -
Quỹ phát triển khoa học công nghệ - - - -
VỐN CHỦ SỞ HỮU 42,704,094,310 42,847,042,579 - -
Vốn và các quỹ 42,704,094,310 42,847,042,579 - -
Vốn góp 30,500,000,000 30,500,000,000 - -
Thặng dư vốn cổ phần - - - -
Vốn khác - - - -
Cổ phiếu quỹ - - - -
Chênh lệch đánh giá lại tài sản - - - -
Chênh lệch tỷ giá - - - -
Quỹ đầu tư và phát triển 5,104,497,349 2,721,590,279 - -
Quỹ dự phòng tài chính - - - -
Quỹ dự trữ bắt buốc (Cty bảo hiểm) - - - -
Quỹ quỹ khác - - - -
Lãi chưa phân phối 7,099,596,961 9,625,452,300 - -
Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp - - - -
Vốn Ngân sách nhà nước và quỹ khác - - - -
Quỹ khen thưởng, phúc lợi (trước 2010) - - - -
Vốn ngân sách nhà nước - - - -
LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ - - - -
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 69,431,910,664 65,302,294,764 - -