Công ty Cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh - Mã CK : VSH

  • Doanh thu thuần
  • 483.7 (tỷ VNĐ) (Năm 2008)
  • Lợi nhuận thuần
  • 370.9 (tỷ VNĐ)
  • Tỷ lệ lãi gộp
  • 63.3%
  • Tỷ lệ lãi ròng
  • 76.5%
  • Lãi cơ bản trên cổ phiếu
  • 2,698.0 (VNĐ)
 
Đơn vị: VNĐ
CHỈ TIÊU Năm 2017 Năm 2016 Năm 2015 Năm 2014
Doanh số 526,698,194,628 448,174,167,916 467,423,749,013 554,477,454,826
Các khoản giảm trừ - - - -
Doanh số thuần 526,698,194,628 448,174,167,916 467,423,749,013 554,477,454,826
Giá vốn hàng bán -215,032,150,255 -181,435,899,315 -164,972,355,690 -157,907,244,181
Lãi gộp 311,666,044,373 266,738,268,601 302,451,393,323 396,570,210,645
Thu nhập tài chính 34,876,155,444 52,946,448,174 29,078,267,659 28,519,380,179
Chi phí tài chính -2,266,606,483 -19,678,911,270 -21,121,842,777 -5,539,656,996
Chi phí tiền lãi -1,090,913,878 -5,197,289,216 -8,784,863,001 -3,295,090,497
Chi phí bán hàng - - - -
Chi phí quản lý doanh nghiệp -24,918,140,416 -21,766,138,631 -21,057,516,255 -19,455,318,184
Lãi/(lỗ) từ hoạt động kinh doanh 321,263,535,808 279,842,482,267 290,739,916,927 400,094,615,644
Thu nhập khác 59,545,451 1,105,988,648 164,759,544 27,467,688
Chi phí khác -334,148,540 -106,891,381 -7,869,645,496 -23,117,000
Thu nhập khác, ròng -274,603,089 999,097,267 -7,704,885,952 4,350,688
Lãi/(lỗ) từ công ty liên doanh - - - 1,139,349,387
Lãi/(lỗ) ròng trước thuế 320,988,932,719 280,841,579,534 283,035,030,975 401,238,315,719
Thuế thu nhập doanh nghiệp – hiện thời -35,907,784,396 -22,719,532,353 -31,413,368,296 -41,965,839,864
Thuế thu nhập doanh nghiệp – hoãn lại -1,129,613,465 - - -
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp -37,037,397,861 -22,719,532,353 -31,413,368,296 -41,965,839,864
Lãi/(lỗ) thuần sau thuế 283,951,534,858 258,122,047,181 251,621,662,679 359,272,475,855
Lợi ích của cổ đông thiểu số - - - -
Cổ đông của Công ty mẹ 283,951,534,858 258,122,047,181 251,621,662,679 359,272,475,855
Lãi cơ bản trên cổ phiếu 1,359 1,219 1,191 1,742
Lãi trên cổ phiếu pha loãng - - - -