Công ty Cổ phần Du Lịch Thành Thành Công - Mã CK : VNG

  • Doanh thu thuần
  • 48.4 (tỷ VNĐ) (Năm 2008)
  • Lợi nhuận thuần
  • 6.3 (tỷ VNĐ)
  • Tỷ lệ lãi gộp
  • 31.3%
  • Tỷ lệ lãi ròng
  • 13.0%
  • Lãi cơ bản trên cổ phiếu
  • 485.0 (VNĐ)
 
Đơn vị: VNĐ
CHỈ TIÊU Năm 2017 Năm 2016 Năm 2015 Năm 2014
Doanh số 925,699,010,062 247,567,511,402 87,958,996,769 54,843,071,240
Các khoản giảm trừ -12,689,668 - - -498,683,166
Doanh số thuần 925,686,320,394 247,567,511,402 87,958,996,769 54,344,388,074
Giá vốn hàng bán -665,626,803,939 -225,378,797,938 -81,242,095,950 -35,593,007,489
Lãi gộp 260,059,516,455 22,188,713,464 6,716,900,819 18,751,380,585
Thu nhập tài chính 28,666,256,212 33,141,953,341 20,642,663,125 4,018,784,926
Chi phí tài chính -64,157,450,102 -11,548,110,745 -5,089,045,429 -5,466,425,424
Chi phí tiền lãi -42,086,395,082 -11,374,381,458 -5,088,719,242 -4,134,958,844
Chi phí bán hàng -40,934,405,770 -7,450,840,486 -3,259,616,050 -1,710,800,342
Chi phí quản lý doanh nghiệp -126,396,760,468 -27,573,580,612 -17,871,373,720 -15,620,796,041
Lãi/(lỗ) từ hoạt động kinh doanh 57,724,998,272 8,668,899,224 1,764,066,512 -27,856,296
Thu nhập khác 20,561,210,399 18,663,909,640 2,696,767,851 2,820,254,699
Chi phí khác -19,436,135,901 -17,537,550,617 -1,395,997,282 -914,006,566
Thu nhập khác, ròng 1,125,074,498 1,126,359,023 1,300,770,569 1,906,248,133
Lãi/(lỗ) từ công ty liên doanh - - - -184,667,181
Lãi/(lỗ) ròng trước thuế 58,850,072,770 9,795,258,247 3,064,837,081 1,693,724,656
Thuế thu nhập doanh nghiệp – hiện thời -23,869,080,505 -3,764,631,135 -276,169,583 -1,272,693,744
Thuế thu nhập doanh nghiệp – hoãn lại 754,948,478 -23,962,054 -587,336,693 -13,049,432
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp -23,114,132,027 -3,788,593,189 -863,506,276 -1,285,743,176
Lãi/(lỗ) thuần sau thuế 35,735,940,743 6,006,665,058 2,201,330,805 407,981,480
Lợi ích của cổ đông thiểu số 11,830,702,959 149,113,560 -326,110,749 -
Cổ đông của Công ty mẹ 23,905,237,784 5,857,551,498 2,527,441,554 407,981,480
Lãi cơ bản trên cổ phiếu 401 451 194 31
Lãi trên cổ phiếu pha loãng - - - -