Ngân hàng Phát triển Việt Nam - Mã CK : VNDB

  • ROA
  • -0.1% (Năm 2013)
  • ROE
  • -2.4%
  • Nợ / Tổng tài sản
  • 94.7%
  • Nợ / Vốn CSH
  • 1,787.5%
  • Vốn điều lệ
  • 12,485.3 (tỷ VNĐ)
 
Đơn vị: VNĐ
CHỈ TIÊU Năm 2013 Năm 2012 Năm 2011 Năm 2010
Tổng Tài sản 298,986,367,000,000 - - -
Tiền mặt, vàng bạc, đá quý 5,177,000,000 - - -
Tiền gửi tại ngân hàng nhà nước Việt Nam 21,959,425,000,000 - - -
Tiền gửi tại các TCTD khác và cho vay các TCTD khác - - - -
Chứng khoán kinh doanh - - - -
Chứng khoán kinh doanh - - - -
Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh - - - -
Các công cụ tài chính phái sinh và các tài sản tài chính khác - - - -
Cho vay khách hàng 257,489,601,000,000 - - -
Cho vay khách hàng 257,489,601,000,000 - - -
Dự phòng rủi ro cho vay khách hàng - - - -
Chứng khoán đầu tư - - - -
Chứng khoán đầu tư sẵn sàng để bán - - - -
Chứng khoán đầu tư giữ đến ngày đáo hạn - - - -
Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư - - - -
Góp vốn, đầu tư dài hạn - - - -
Đầu tư vào công ty con - - - -
Đầu tư vào công ty liên doanh - - - -
Đầu tư dài hạn khác - - - -
Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn - - - -
Tài sản cố định 1,423,847,000,000 - - -
Tài sản cố định hữu hình 422,013,000,000 - - -
Tài sản cố định thuê tài chính - - - -
Tài sản cố định vô hình 1,001,834,000,000 - - -
Bất động sản đầu tư - - - -
Tài sản Có khác 18,108,317,000,000 - - -
Nợ phải trả và vốn chủ sở hữu 298,986,367,000,000 - - -
Tổng nợ phải trả 283,145,853,000,000 - - -
Các khoản nợ chính phủ và NHNN Việt Nam 19,917,048,000,000 - - -
Tiền gửi và vay các Tổ chức tín dụng khác 2,024,254,000,000 - - -
Tiền gửi của khách hàng 4,592,043,000,000 - - -
Các công cụ tài chính phái sinh và các khoản nợ tài chính khác - - - -
Vốn tài trợ, uỷ thác đầu tư của Chính phủ và các tổ chức tín dụng khác 109,579,463,000,000 - - -
Phát hành giấy tờ có giá 139,160,800,000,000 - - -
Các khoản nợ khác 7,872,245,000,000 - - -
Vốn chủ sở hữu 15,840,514,000,000 - - -
Vốn của tổ chức tín dụng 12,485,300,000,000 - - -
Quỹ của tổ chức tín dụng 3,742,521,000,000 - - -
Chênh lệch tỷ giá hối đoái - - - -
Chênh lệch đánh giá lại tài sản - - - -
Lợi nhuận chưa phân phối -387,307,000,000 - - -
Lợi ích của cổ đông thiểu số - - - -