Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng Tàu - Mã CK : VIR

  • Doanh thu thuần
  • 16.4 (tỷ VNĐ) (Năm 2008)
  • Lợi nhuận thuần
  • 4.2 (tỷ VNĐ)
  • Tỷ lệ lãi gộp
  • 29.5%
  • Tỷ lệ lãi ròng
  • 33.5%
  • Lãi cơ bản trên cổ phiếu
  • 793.0 (VNĐ)
 
Đơn vị: VNĐ
CHỈ TIÊU Năm 2017 Năm 2016 Năm 2015 Năm 2014
Doanh số 61,965,050,080 59,588,303,027 62,020,539,954 55,622,945,480
Các khoản giảm trừ - - - -
Doanh số thuần 61,965,050,080 59,588,303,027 62,020,539,954 55,622,945,480
Giá vốn hàng bán -39,921,836,560 -37,729,790,484 -40,557,692,787 -36,493,472,968
Lãi gộp 22,043,213,520 21,858,512,543 21,462,847,167 19,129,472,512
Thu nhập tài chính 1,340,399,276 769,494,923 509,021,056 353,724,857
Chi phí tài chính - - - -
Chi phí tiền lãi - - - -
Chi phí bán hàng - - - -
Chi phí quản lý doanh nghiệp -12,277,282,667 -12,311,809,633 -8,115,158,874 -6,752,417,835
Lãi/(lỗ) từ hoạt động kinh doanh 11,106,330,129 10,316,197,833 13,856,709,349 12,730,779,534
Thu nhập khác 101,512,840 93,063,489 89,299,072 5,309,287
Chi phí khác -100,000 -333,536,521 -15,110,942 -117,500
Thu nhập khác, ròng 101,412,840 -240,473,032 74,188,130 5,191,787
Lãi/(lỗ) từ công ty liên doanh - - - -
Lãi/(lỗ) ròng trước thuế 11,207,742,969 10,075,724,801 13,930,897,479 12,735,971,321
Thuế thu nhập doanh nghiệp – hiện thời -2,304,848,776 -2,135,414,624 -3,102,433,360 -2,838,505,499
Thuế thu nhập doanh nghiệp – hoãn lại - - - -
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp -2,304,848,776 -2,135,414,624 -3,102,433,360 -2,838,505,499
Lãi/(lỗ) thuần sau thuế 8,902,894,193 7,940,310,177 10,828,464,119 9,897,465,822
Lợi ích của cổ đông thiểu số - - - -
Cổ đông của Công ty mẹ 8,902,894,193 7,940,310,177 10,828,464,119 9,897,465,822
Lãi cơ bản trên cổ phiếu 977 842 1,267 1,201
Lãi trên cổ phiếu pha loãng - - - -