Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông VI TE CO - Mã CK : VIE

  • Doanh thu thuần
  • 58.5 (tỷ VNĐ) (Năm 2008)
  • Lợi nhuận thuần
  • 2.8 (tỷ VNĐ)
  • Tỷ lệ lãi gộp
  • 23.4%
  • Tỷ lệ lãi ròng
  • 5.5%
  • Lãi cơ bản trên cổ phiếu
  • 1,844.0 (VNĐ)
 
Đơn vị: VNĐ
CHỈ TIÊU Năm 2017 Năm 2016 Năm 2015 Năm 2014
Doanh số 11,393,368,408 18,268,874,541 21,690,291,429 18,039,373,392
Các khoản giảm trừ - - - -
Doanh số thuần 11,393,368,408 18,268,874,541 21,690,291,429 18,039,373,392
Giá vốn hàng bán -7,247,308,632 -14,718,820,430 -16,465,550,255 -13,681,602,899
Lãi gộp 4,146,059,776 3,550,054,111 5,224,741,174 4,357,770,493
Thu nhập tài chính 3,117,839 29,020,527 38,237,724 158,341,576
Chi phí tài chính 684,958,666 -391,651,022 -143,687,003 -224,556,723
Chi phí tiền lãi - -3,365,833 - -43,024,049
Chi phí bán hàng -994,157,174 -1,293,567,949 -193,904,982 -226,279,790
Chi phí quản lý doanh nghiệp -3,275,866,386 -5,597,447,600 -5,375,290,768 -8,397,216,287
Lãi/(lỗ) từ hoạt động kinh doanh 564,112,721 -3,703,591,933 -449,903,855 -4,331,940,731
Thu nhập khác 510,455,386 466,469,046 1,647,737,891 6,415,576,804
Chi phí khác -805,799,209 -182,670,430 -873,366,884 -1,890,809,974
Thu nhập khác, ròng -295,343,823 283,798,616 774,371,007 4,524,766,830
Lãi/(lỗ) từ công ty liên doanh - - - -
Lãi/(lỗ) ròng trước thuế 268,768,898 -3,419,793,317 324,467,152 192,826,099
Thuế thu nhập doanh nghiệp – hiện thời - - - -104,414,606
Thuế thu nhập doanh nghiệp – hoãn lại - - - -
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp - - - -104,414,606
Lãi/(lỗ) thuần sau thuế 268,768,898 -3,419,793,317 324,467,152 88,411,493
Lợi ích của cổ đông thiểu số - - - -
Cổ đông của Công ty mẹ 268,768,898 -3,419,793,317 324,467,152 88,411,493
Lãi cơ bản trên cổ phiếu - -2,190 208 57
Lãi trên cổ phiếu pha loãng - - - -