Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu - Mã CK : VFR

  • Doanh thu thuần
  • 301.2 (tỷ VNĐ) (Năm 2008)
  • Lợi nhuận thuần
  • 32.9 (tỷ VNĐ)
  • Tỷ lệ lãi gộp
  • 15.9%
  • Tỷ lệ lãi ròng
  • 11.9%
  • Lãi cơ bản trên cổ phiếu
  • 2,094.0 (VNĐ)
 
Đơn vị: VNĐ
CHỈ TIÊU Năm 2017 Năm 2016 Năm 2015 Năm 2014
Doanh số 222,825,267,868 263,939,514,677 363,335,350,030 407,777,219,552
Các khoản giảm trừ - - - -
Doanh số thuần 222,825,267,868 263,939,514,677 363,335,350,030 407,777,219,552
Giá vốn hàng bán -239,627,846,855 -274,449,560,140 -360,517,997,866 -406,439,504,791
Lãi gộp -16,802,578,987 -10,510,045,463 2,817,352,164 1,337,714,761
Thu nhập tài chính 106,022,963,666 29,651,322,012 24,143,130,925 16,730,559,201
Chi phí tài chính -7,174,956,109 -13,464,198,312 -27,939,632,711 -14,688,403,058
Chi phí tiền lãi -6,952,009,810 -9,209,125,342 -11,392,501,632 -12,268,461,324
Chi phí bán hàng - - - -
Chi phí quản lý doanh nghiệp -30,484,147,205 -20,458,404,199 -13,622,953,035 -11,644,265,658
Lãi/(lỗ) từ hoạt động kinh doanh 49,777,949,933 -20,994,737,176 -12,584,525,440 1,520,048,815
Thu nhập khác 257,102,417 4,541,950,836 4,363,421,651 1,398,320,079
Chi phí khác -8,758,116,607 -235,628,300 -1,196,189,845 -414,019,758
Thu nhập khác, ròng -8,501,014,190 4,306,322,536 3,167,231,806 984,300,321
Lãi/(lỗ) từ công ty liên doanh - - - -
Lãi/(lỗ) ròng trước thuế 41,276,935,743 -16,688,414,640 -9,417,293,634 2,504,349,136
Thuế thu nhập doanh nghiệp – hiện thời -1,132,759,904 -1,156,569,181 -1,112,141,477 -1,256,452,375
Thuế thu nhập doanh nghiệp – hoãn lại - - - -
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp -1,132,759,904 -1,156,569,181 -1,112,141,477 -1,256,452,375
Lãi/(lỗ) thuần sau thuế 40,144,175,839 -17,844,983,821 -10,529,435,111 1,247,896,761
Lợi ích của cổ đông thiểu số 185,144,675 1,328,563,877 1,472,069,995 1,370,951,517
Cổ đông của Công ty mẹ 39,959,031,164 -19,173,547,698 -12,001,505,106 -123,054,756
Lãi cơ bản trên cổ phiếu 2,664 -1,278 -840 -66
Lãi trên cổ phiếu pha loãng - - - -