Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương VIDIPHA - Mã CK : VDP

  • Doanh thu thuần
  • 399.2 (tỷ VNĐ) (Năm 2014)
  • Lợi nhuận thuần
  • 29.1 (tỷ VNĐ)
  • Tỷ lệ lãi gộp
  • 20.4%
  • Tỷ lệ lãi ròng
  • 9.5%
  • Lãi cơ bản trên cổ phiếu
  • 3,341.0 (VNĐ)
 
Đơn vị: VNĐ
CHỈ TIÊU Năm 2017 Năm 2016 Năm 2015 Năm 2014
Doanh số 421,548,210,986 393,600,745,637 390,571,101,377 400,522,922,889
Các khoản giảm trừ -10,139,349,779 -1,110,502,899 -3,328,987,903 -1,288,150,319
Doanh số thuần 411,408,861,207 392,490,242,738 387,242,113,474 399,234,772,570
Giá vốn hàng bán -308,385,328,931 -304,566,146,134 -298,253,742,269 -317,348,628,288
Lãi gộp 103,023,532,276 87,924,096,604 88,988,371,205 81,886,144,282
Thu nhập tài chính 13,732,553,873 9,324,723,809 2,507,384,678 1,288,462,463
Chi phí tài chính -2,871,919,780 -2,425,403,022 -3,441,725,623 -2,874,695,070
Chi phí tiền lãi -2,576,426,383 -1,633,538,563 -1,369,530,602 -1,957,550,420
Chi phí bán hàng -25,614,368,857 -20,919,865,718 -19,312,263,718 -12,936,997,734
Chi phí quản lý doanh nghiệp -32,238,963,165 -38,233,216,569 -29,497,580,215 -30,604,730,625
Lãi/(lỗ) từ hoạt động kinh doanh 56,030,834,347 35,670,335,104 39,244,186,327 36,758,183,316
Thu nhập khác 38,167,070,660 43,126,935,977 15,131,558,693 31,588,724,107
Chi phí khác -21,526,908,698 -3,799,033,184 -4,872,966,466 -30,426,608,927
Thu nhập khác, ròng 16,640,161,962 39,327,902,793 10,258,592,227 1,162,115,180
Lãi/(lỗ) từ công ty liên doanh - - - -
Lãi/(lỗ) ròng trước thuế 72,670,996,309 74,998,237,897 49,502,778,554 37,920,298,496
Thuế thu nhập doanh nghiệp – hiện thời -14,873,077,048 -17,119,334,560 -12,774,423,566 -8,640,822,599
Thuế thu nhập doanh nghiệp – hoãn lại -5,826,032 246,610,510 -220,755,096 -216,713,922
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp -14,878,903,080 -16,872,724,050 -12,995,178,662 -8,857,536,521
Lãi/(lỗ) thuần sau thuế 57,792,093,229 58,125,513,847 36,507,599,892 29,062,761,975
Lợi ích của cổ đông thiểu số - - - -
Cổ đông của Công ty mẹ 57,792,093,229 58,125,513,847 36,507,599,892 29,062,761,975
Lãi cơ bản trên cổ phiếu 4,521 4,669 3,882 3,341
Lãi trên cổ phiếu pha loãng - - - -