Công ty Cổ phần Than Vàng Danh - Vinacomin - Mã CK : TVD

  • Doanh thu thuần
  • 1,636.2 (tỷ VNĐ) (Năm 2008)
  • Lợi nhuận thuần
  • 55.0 (tỷ VNĐ)
  • Tỷ lệ lãi gộp
  • 18.5%
  • Tỷ lệ lãi ròng
  • 4.7%
  • Lãi cơ bản trên cổ phiếu
  • 2,619.0 (VNĐ)
 
Đơn vị: VNĐ
CHỈ TIÊU Năm 2017 Năm 2016 Năm 2015 Năm 2014
Doanh số 2,915,588,114,627 2,771,164,412,908 3,309,939,253,624 3,494,790,657,598
Các khoản giảm trừ - - - -
Doanh số thuần 2,915,588,114,627 2,771,164,412,908 3,309,939,253,624 3,494,790,657,598
Giá vốn hàng bán -2,500,456,214,405 -2,367,407,058,678 -2,901,533,576,144 -3,030,926,385,804
Lãi gộp 415,131,900,222 403,757,354,230 408,405,677,480 463,864,271,794
Thu nhập tài chính 887,039,364 819,643,093 3,644,487,393 2,508,055,858
Chi phí tài chính -161,011,509,374 -116,368,254,909 -84,597,279,906 -115,682,910,582
Chi phí tiền lãi -161,011,509,374 -116,368,254,909 -84,597,279,906 -115,649,149,457
Chi phí bán hàng -4,688,388,725 -4,070,433,799 -4,326,398,517 -4,112,875,428
Chi phí quản lý doanh nghiệp -207,359,885,540 -227,711,011,240 -243,558,881,833 -230,404,285,585
Lãi/(lỗ) từ hoạt động kinh doanh 42,959,155,947 56,427,297,375 79,567,604,617 116,172,256,057
Thu nhập khác 1,984,694,489 1,163,871,165 888,493,068 9,855,142,559
Chi phí khác -6,261,567,573 -19,065,225,381 -6,884,929,961 -4,763,316,272
Thu nhập khác, ròng -4,276,873,084 -17,901,354,216 -5,996,436,893 5,091,826,287
Lãi/(lỗ) từ công ty liên doanh - - - -
Lãi/(lỗ) ròng trước thuế 38,682,282,863 38,525,943,159 73,571,167,724 121,264,082,344
Thuế thu nhập doanh nghiệp – hiện thời -8,430,285,481 -8,907,582,509 -16,684,914,326 -27,908,528,927
Thuế thu nhập doanh nghiệp – hoãn lại -269,092,026 269,092,026 -187,675,984 187,675,984
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp -8,699,377,507 -8,638,490,483 -16,872,590,310 -27,720,852,943
Lãi/(lỗ) thuần sau thuế 29,982,905,356 29,887,452,676 56,698,577,414 93,543,229,401
Lợi ích của cổ đông thiểu số - - - -
Cổ đông của Công ty mẹ 29,982,905,356 29,887,452,676 56,698,577,414 93,543,229,401
Lãi cơ bản trên cổ phiếu 667 695 895 3,550
Lãi trên cổ phiếu pha loãng - - - -