Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt - Mã CK : TVC

  • Doanh thu thuần
  • 4.5 (tỷ VNĐ) (Năm 2013)
  • Lợi nhuận thuần
  • 1.6 (tỷ VNĐ)
  • Tỷ lệ lãi gộp
  • 47.3%
  • Tỷ lệ lãi ròng
  • 42.5%
  • Lãi cơ bản trên cổ phiếu
  • 589.0 (VNĐ)
 
Đơn vị: VNĐ
CHỈ TIÊU Năm 2017 Năm 2016 Năm 2015 Năm 2014
Doanh số 25,292,182,277 43,215,103,811 16,453,147,220 6,544,433,396
Các khoản giảm trừ - - - -
Doanh số thuần 25,292,182,277 43,215,103,811 16,453,147,220 6,544,433,396
Giá vốn hàng bán -9,530,308,960 -5,529,629,461 -2,796,322,409 -2,052,979,985
Lãi gộp 15,761,873,317 37,685,474,350 13,656,824,811 4,491,453,411
Thu nhập tài chính 69,374,538,284 45,943,353,469 7,351,003,366 16,926,319,696
Chi phí tài chính -42,228,826,982 -18,478,783,821 -6,604,542,530 -9,235,671,869
Chi phí tiền lãi -35,096,851,707 -14,413,785,587 -5,054,859,153 -1,577,771,503
Chi phí bán hàng -4,257,335,656 -1,486,836,586 -743,082,063 -371,101,673
Chi phí quản lý doanh nghiệp -18,658,232,216 -11,726,543,804 -15,344,759,373 -3,457,346,630
Lãi/(lỗ) từ hoạt động kinh doanh 19,992,016,747 51,936,663,608 -1,684,555,789 8,353,652,935
Thu nhập khác 7,751,055,186 4,257,759,503 1,286,832,117 3,355,448,228
Chi phí khác -633,296,635 -45,398,676 -595,837,754 -628,816,716
Thu nhập khác, ròng 7,117,758,551 4,212,360,827 690,994,363 2,726,631,512
Lãi/(lỗ) từ công ty liên doanh - - 13,337,317,356 -
Lãi/(lỗ) ròng trước thuế 27,109,775,298 56,149,024,435 12,343,755,930 11,080,284,447
Thuế thu nhập doanh nghiệp – hiện thời -5,112,857,424 -9,491,061,984 -3,146,405,108 -1,263,474,007
Thuế thu nhập doanh nghiệp – hoãn lại - - - -
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp -5,112,857,424 -9,491,061,984 -3,146,405,108 -1,263,474,007
Lãi/(lỗ) thuần sau thuế 21,996,917,874 46,657,962,451 9,197,350,822 9,816,810,440
Lợi ích của cổ đông thiểu số 3,990,138,779 7,841,077,459 248,372,370 1,346,008,801
Cổ đông của Công ty mẹ 18,006,779,095 38,816,884,992 8,948,978,452 8,470,801,639
Lãi cơ bản trên cổ phiếu 577 1,434 852 1,308
Lãi trên cổ phiếu pha loãng - - - -