Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung - Mã CK : TTZ

  • Doanh thu thuần
  • 8.7 (tỷ VNĐ) (Năm 2009)
  • Lợi nhuận thuần
  • 0.0 (tỷ VNĐ)
  • Tỷ lệ lãi gộp
  • 5.6%
  • Tỷ lệ lãi ròng
  • 0.1%
  • Lãi cơ bản trên cổ phiếu
  • 0.0 (VNĐ)
 
Đơn vị: VNĐ
CHỈ TIÊU Năm 2017 Năm 2016 Năm 2015 Năm 2014
Doanh số 39,303,138,272 89,976,777,465 74,470,822,510 20,787,217,911
Các khoản giảm trừ - - - -
Doanh số thuần 39,303,138,272 89,976,777,465 74,470,822,510 20,787,217,911
Giá vốn hàng bán -33,708,664,407 -76,407,517,395 -63,434,620,945 -16,523,567,043
Lãi gộp 5,594,473,865 13,569,260,070 11,036,201,565 4,263,650,868
Thu nhập tài chính 2,221,801,076 109,347,490 2,731,572 1,147,467
Chi phí tài chính -495,799,886 -403,657,440 - -
Chi phí tiền lãi -495,799,886 -403,657,440 - -
Chi phí bán hàng -983,242,470 -3,042,926,877 -3,009,073,988 -1,459,281,027
Chi phí quản lý doanh nghiệp -2,683,006,373 -5,236,077,761 -4,950,622,515 -1,803,547,626
Lãi/(lỗ) từ hoạt động kinh doanh 3,654,226,212 4,995,945,482 3,079,236,634 1,001,969,682
Thu nhập khác 59,432,727 4,034,150,820 - -
Chi phí khác -2,427,307,031 -4,442,723,165 -254,879,785 -
Thu nhập khác, ròng -2,367,874,304 -408,572,345 -254,879,785 -
Lãi/(lỗ) từ công ty liên doanh - - - -
Lãi/(lỗ) ròng trước thuế 1,286,351,908 4,587,373,137 2,824,356,849 1,001,969,682
Thuế thu nhập doanh nghiệp – hiện thời -754,925,773 -1,179,800,373 -657,153,079 -283,064,313
Thuế thu nhập doanh nghiệp – hoãn lại - 102,247,620 17,334,216 -
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp -754,925,773 -1,077,552,753 -639,818,863 -283,064,313
Lãi/(lỗ) thuần sau thuế 531,426,135 3,509,820,384 2,184,537,986 718,905,369
Lợi ích của cổ đông thiểu số - - - -
Cổ đông của Công ty mẹ 531,426,135 3,509,820,384 2,184,537,986 718,905,369
Lãi cơ bản trên cổ phiếu - 667 416 149
Lãi trên cổ phiếu pha loãng - - - -