Công ty Cổ phần Than Tây Nam Đá Mài - Vinacomin - Mã CK : TND

  • Doanh thu thuần
  • 1,701.6 (tỷ VNĐ) (Năm 2013)
  • Lợi nhuận thuần
  • 45.4 (tỷ VNĐ)
  • Tỷ lệ lãi gộp
  • 19.4%
  • Tỷ lệ lãi ròng
  • 3.6%
  • Lãi cơ bản trên cổ phiếu
  • 2,838.0 (VNĐ)
 
Đơn vị: VNĐ
CHỈ TIÊU Năm 2017 Năm 2016 Năm 2015 Năm 2014
Doanh số 2,015,101,748,663 1,936,292,124,456 2,528,281,953,087 2,250,338,731,789
Các khoản giảm trừ - - - -
Doanh số thuần 2,015,101,748,663 1,936,292,124,456 2,528,281,953,087 2,250,338,731,789
Giá vốn hàng bán -1,678,204,765,194 -1,627,351,272,788 -2,447,147,078,804 -2,045,563,200,721
Lãi gộp 336,896,983,469 308,940,851,668 81,134,874,283 204,775,531,068
Thu nhập tài chính 1,484,178,522 747,989,081 305,766,867 117,883,218
Chi phí tài chính -81,050,895,400 -106,057,658,614 -63,212,136,391 -63,909,630,540
Chi phí tiền lãi -84,409,184,370 -100,613,571,048 -60,054,066,851 -59,779,928,676
Chi phí bán hàng -1,511,419,219 -1,369,417,558 -6,913,465,874 -2,473,603,320
Chi phí quản lý doanh nghiệp -138,648,831,283 -158,284,129,529 -56,940,138,263 -110,658,994,399
Lãi/(lỗ) từ hoạt động kinh doanh 117,170,016,089 43,977,635,048 -45,625,099,378 27,851,186,027
Thu nhập khác 3,716,077,057 11,726,722,167 8,867,916,064 2,505,760,498
Chi phí khác -304,582,192 -6,305,033,831 -1,002,388,435 -165,171,600
Thu nhập khác, ròng 3,411,494,865 5,421,688,336 7,865,527,629 2,340,588,898
Lãi/(lỗ) từ công ty liên doanh - - - -
Lãi/(lỗ) ròng trước thuế 120,581,510,954 49,399,323,384 -37,759,571,749 30,191,774,925
Thuế thu nhập doanh nghiệp – hiện thời - - -32,236,483,502 -21,290,069,920
Thuế thu nhập doanh nghiệp – hoãn lại -24,177,218,629 40,261,645,479 - -
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp -24,177,218,629 40,261,645,479 -32,236,483,502 -21,290,069,920
Lãi/(lỗ) thuần sau thuế 96,404,292,325 89,660,968,863 -69,996,055,251 8,901,705,005
Lợi ích của cổ đông thiểu số - - - -
Cổ đông của Công ty mẹ 96,404,292,325 89,660,968,863 -69,996,055,251 8,901,705,005
Lãi cơ bản trên cổ phiếu 6,025 5,604 -4,375 556
Lãi trên cổ phiếu pha loãng - - - -