Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên - Mã CK : TIS

  • Doanh thu thuần
  • 8,328.3 (tỷ VNĐ) (Năm 2010)
  • Lợi nhuận thuần
  • 211.3 (tỷ VNĐ)
  • Tỷ lệ lãi gộp
  • 11.5%
  • Tỷ lệ lãi ròng
  • 3.4%
  • Lãi cơ bản trên cổ phiếu
  • 1,148.0 (VNĐ)
 
Đơn vị: VNĐ
CHỈ TIÊU Năm 2017 Năm 2016 Năm 2015 Năm 2014
Doanh số 9,725,706,776,775 8,578,490,505,555 7,900,843,435,398 6,848,236,738,611
Các khoản giảm trừ -288,461,700 -340,326,000 -1,506,562,050 -41,776,000
Doanh số thuần 9,725,418,315,075 8,578,150,179,555 7,899,336,873,348 6,848,194,962,611
Giá vốn hàng bán -9,166,557,526,077 -7,872,342,211,461 -7,351,327,015,327 -6,318,893,568,063
Lãi gộp 558,860,788,998 705,807,968,094 548,009,858,021 529,301,394,548
Thu nhập tài chính 30,363,797,126 65,288,663,545 47,801,201,424 7,032,728,194
Chi phí tài chính -226,584,547,063 -251,318,168,763 -307,524,545,747 -304,013,488,046
Chi phí tiền lãi -223,106,390,557 -250,551,599,340 -262,509,485,076 -267,965,269,092
Chi phí bán hàng -50,334,594,983 -46,822,966,126 -54,926,367,732 -84,640,316,860
Chi phí quản lý doanh nghiệp -247,778,879,791 -268,762,872,959 -170,211,946,173 -229,656,436,892
Lãi/(lỗ) từ hoạt động kinh doanh 64,526,564,287 204,668,686,219 63,326,190,646 -81,976,119,056
Thu nhập khác 68,324,252,379 26,197,481,470 9,268,113,454 5,483,763,264
Chi phí khác -10,160,087,534 -20,688,907,503 -12,466,684,719 -2,552,573,004
Thu nhập khác, ròng 58,164,164,845 5,508,573,967 -3,198,571,265 2,931,190,260
Lãi/(lỗ) từ công ty liên doanh - - - 144,048,356
Lãi/(lỗ) ròng trước thuế 122,690,729,132 210,177,260,186 60,127,619,381 -78,900,880,440
Thuế thu nhập doanh nghiệp – hiện thời -22,515,774,541 -4,358,942,382 - -
Thuế thu nhập doanh nghiệp – hoãn lại - - - -
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp -22,515,774,541 -4,358,942,382 - -
Lãi/(lỗ) thuần sau thuế 100,174,954,591 205,818,317,804 60,127,619,381 -78,900,880,440
Lợi ích của cổ đông thiểu số 1,481,055,662 2,783,586,007 -26,925,578,084 -58,210,538,737
Cổ đông của Công ty mẹ 98,693,898,929 203,034,731,797 87,053,197,465 -20,690,341,703
Lãi cơ bản trên cổ phiếu 458 715 331 -112
Lãi trên cổ phiếu pha loãng - - - -