Công ty Cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin - Mã CK : THT

  • Doanh thu thuần
  • 1,528.2 (tỷ VNĐ) (Năm 2008)
  • Lợi nhuận thuần
  • 86.5 (tỷ VNĐ)
  • Tỷ lệ lãi gộp
  • 19.3%
  • Tỷ lệ lãi ròng
  • 5.7%
  • Lãi cơ bản trên cổ phiếu
  • 9,505.0 (VNĐ)
 
Đơn vị: VNĐ
CHỈ TIÊU Năm 2017 Năm 2016 Năm 2015 Năm 2014
Doanh số 2,062,838,442,152 1,943,191,293,326 2,314,851,016,830 2,372,730,860,910
Các khoản giảm trừ - - - -
Doanh số thuần 2,062,838,442,152 1,943,191,293,326 2,314,851,016,830 2,372,730,860,910
Giá vốn hàng bán -1,914,523,747,566 -1,782,887,621,607 -2,131,533,556,328 -2,181,009,187,136
Lãi gộp 148,314,694,586 160,303,671,719 183,317,460,502 191,721,673,774
Thu nhập tài chính 3,831,920,673 3,690,451,433 1,680,864,451 433,399,156
Chi phí tài chính -9,168,788,493 -385,112,323 -6,920,198,165 -14,074,401,527
Chi phí tiền lãi -9,168,788,493 -385,112,323 -6,920,198,165 -14,074,401,527
Chi phí bán hàng -5,536,392,629 -10,248,640,529 -10,855,818,995 -11,384,660,924
Chi phí quản lý doanh nghiệp -107,198,197,214 -124,805,054,841 -138,982,251,277 -130,671,297,593
Lãi/(lỗ) từ hoạt động kinh doanh 30,243,236,923 28,555,315,459 28,240,056,516 36,024,712,886
Thu nhập khác 6,720,993,564 3,616,142,444 5,148,868,550 25,385,940,283
Chi phí khác -1,539,529,001 -1,188,191,617 -1,180,571,023 -10,056,093,499
Thu nhập khác, ròng 5,181,464,563 2,427,950,827 3,968,297,527 15,329,846,784
Lãi/(lỗ) từ công ty liên doanh - - - -
Lãi/(lỗ) ròng trước thuế 35,424,701,486 30,983,266,286 32,208,354,043 51,354,559,670
Thuế thu nhập doanh nghiệp – hiện thời -6,530,039,644 -6,634,456,465 -6,600,044,871 -10,943,233,658
Thuế thu nhập doanh nghiệp – hoãn lại -139,907,162 60,512,295 - 210,481,414
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp -6,669,946,806 -6,573,944,170 -6,600,044,871 -10,732,752,244
Lãi/(lỗ) thuần sau thuế 28,754,754,680 24,409,322,116 25,608,309,172 40,621,807,426
Lợi ích của cổ đông thiểu số - - - -
Cổ đông của Công ty mẹ 28,754,754,680 24,409,322,116 25,608,309,172 40,621,807,426
Lãi cơ bản trên cổ phiếu 1,170 993 983 2,976
Lãi trên cổ phiếu pha loãng - - - -