Công ty Cổ phần Thanh Hoa Sông Đà - Mã CK : THS

  • Doanh thu thuần
  • 81.8 (tỷ VNĐ) (Năm 2009)
  • Lợi nhuận thuần
  • 6.0 (tỷ VNĐ)
  • Tỷ lệ lãi gộp
  • 9.7%
  • Tỷ lệ lãi ròng
  • 8.7%
  • Lãi cơ bản trên cổ phiếu
  • 2,932.0 (VNĐ)
 
Đơn vị: VNĐ
CHỈ TIÊU Năm 2017 Năm 2016 Năm 2015 Năm 2014
Doanh số 271,521,714,886 230,460,693,348 196,506,686,076 153,733,201,696
Các khoản giảm trừ - -545,454 - -
Doanh số thuần 271,521,714,886 230,460,147,894 196,506,686,076 153,733,201,696
Giá vốn hàng bán -253,199,052,438 -213,539,015,764 -180,495,000,187 -142,345,685,578
Lãi gộp 18,322,662,448 16,921,132,130 16,011,685,889 11,387,516,118
Thu nhập tài chính 287,086,083 362,955,285 396,144,563 265,095,926
Chi phí tài chính -967,356,691 -611,939,888 -380,024,056 -307,771,171
Chi phí tiền lãi -967,356,691 -611,939,888 -380,024,056 -307,771,171
Chi phí bán hàng -10,383,404,532 -9,216,950,912 -8,704,141,398 -8,263,294,282
Chi phí quản lý doanh nghiệp -4,081,157,924 -5,134,754,084 -4,370,926,741 -3,777,995,158
Lãi/(lỗ) từ hoạt động kinh doanh 3,177,829,384 2,320,442,531 2,952,738,257 -696,448,567
Thu nhập khác 1,441,877,073 5,371,765,487 2,595,898,626 5,397,814,819
Chi phí khác -1,218,893,914 -1,400,020,392 -1,463,478,506 -1,390,245,187
Thu nhập khác, ròng 222,983,159 3,971,745,095 1,132,420,120 4,007,569,632
Lãi/(lỗ) từ công ty liên doanh - - - -
Lãi/(lỗ) ròng trước thuế 3,400,812,543 6,292,187,626 4,085,158,377 3,311,121,065
Thuế thu nhập doanh nghiệp – hiện thời -681,374,092 -1,275,494,345 -924,749,167 -752,364,574
Thuế thu nhập doanh nghiệp – hoãn lại - - - -
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp -681,374,092 -1,275,494,345 -924,749,167 -752,364,574
Lãi/(lỗ) thuần sau thuế 2,719,438,451 5,016,693,281 3,160,409,210 2,558,756,491
Lợi ích của cổ đông thiểu số - - - -
Cổ đông của Công ty mẹ 2,719,438,451 5,016,693,281 3,160,409,210 2,558,756,491
Lãi cơ bản trên cổ phiếu 927 1,758 995 779
Lãi trên cổ phiếu pha loãng 927 1,758 - -