Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy - Mã CK : TCH

  • Doanh thu thuần
  • 1,140.4 (tỷ VNĐ) (Năm 2014)
  • Lợi nhuận thuần
  • 222.8 (tỷ VNĐ)
  • Tỷ lệ lãi gộp
  • 27.7%
  • Tỷ lệ lãi ròng
  • 25.2%
  • Lãi cơ bản trên cổ phiếu
  • 3,680.0 (VNĐ)
 
Đơn vị: VNĐ
CHỈ TIÊU Năm 2017 Năm 2016 Năm 2015 Năm 2014
Doanh số 1,947,391,637,701 1,299,299,610,774 1,144,739,510,646 1,140,374,694,539
Các khoản giảm trừ -3,051,104,000 -1,531,818,183 - -
Doanh số thuần 1,944,340,533,701 1,297,767,792,591 1,144,739,510,646 1,140,374,694,539
Giá vốn hàng bán -1,397,267,271,287 -989,108,904,955 -898,177,092,457 -824,670,336,816
Lãi gộp 547,073,262,414 308,658,887,636 246,562,418,189 315,704,357,723
Thu nhập tài chính 20,928,045,078 9,794,821,095 6,616,649,322 2,582,532,263
Chi phí tài chính -1,760,182,588 -3,465,872,079 -3,195,873,768 -
Chi phí tiền lãi -1,486,676,896 -3,445,675,743 -2,475,844,399 -
Chi phí bán hàng -9,491,319,878 -7,527,304,529 -2,326,046,874 -12,231,695,054
Chi phí quản lý doanh nghiệp -15,727,860,673 -20,891,242,693 -15,567,624,605 -10,951,451,526
Lãi/(lỗ) từ hoạt động kinh doanh 584,938,817,752 472,678,881,517 233,682,632,466 295,103,743,406
Thu nhập khác 5,102,894,150 1,686,431,172 550,977,645 1,192,227,493
Chi phí khác -86,076,763 -1,525,522,157 -931,857,367 -8,678,938,859
Thu nhập khác, ròng 5,016,817,387 160,909,015 -380,879,722 -7,486,711,366
Lãi/(lỗ) từ công ty liên doanh - - - 170,388,709
Lãi/(lỗ) ròng trước thuế 589,955,635,139 472,839,790,532 233,301,752,744 287,787,420,749
Thuế thu nhập doanh nghiệp – hiện thời -106,890,968,021 -62,987,516,721 -51,937,640,028 -64,994,065,173
Thuế thu nhập doanh nghiệp – hoãn lại -74,821,160 902,281,288 216,237,083 -
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp -106,965,789,181 -62,085,235,433 -51,721,402,945 -64,994,065,173
Lãi/(lỗ) thuần sau thuế 482,989,845,958 410,754,555,099 181,580,349,799 222,793,355,576
Lợi ích của cổ đông thiểu số 2,414,899 1,586,849,465 19,343,487,152 55,126,830,057
Cổ đông của Công ty mẹ 482,987,431,059 409,167,705,634 162,236,862,647 167,666,525,519
Lãi cơ bản trên cổ phiếu 1,155 1,403 1,701 3,680
Lãi trên cổ phiếu pha loãng - - - -