Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Tràng Thi - Mã CK : T12

  • Doanh thu thuần
  • 571.4 (tỷ VNĐ) (Năm 2016)
  • Lợi nhuận thuần
  • 4.0 (tỷ VNĐ)
  • Tỷ lệ lãi gộp
  • 9.6%
  • Tỷ lệ lãi ròng
  • 0.9%
  • Lãi cơ bản trên cổ phiếu
  • 0.0 (VNĐ)
 
Đơn vị: VNĐ
CHỈ TIÊU Năm 2017 Năm 2016 Năm 2015 Năm 2014
Doanh số 368,859,061,701 584,224,557,147 - -
Các khoản giảm trừ -16,811,902,767 -12,777,336,422 - -
Doanh số thuần 352,047,158,934 571,447,220,725 - -
Giá vốn hàng bán -300,216,704,914 -515,174,608,729 - -
Lãi gộp 51,830,454,020 56,272,611,996 - -
Thu nhập tài chính 2,266,208,685 1,158,948,232 - -
Chi phí tài chính -265,297,372 -239,478,475 - -
Chi phí tiền lãi -265,297,372 -239,478,475 - -
Chi phí bán hàng -31,782,974,180 -34,103,764,711 - -
Chi phí quản lý doanh nghiệp -18,016,932,789 -20,755,457,251 - -
Lãi/(lỗ) từ hoạt động kinh doanh 4,031,458,364 2,332,859,791 - -
Thu nhập khác 4,523,768,828 2,835,040,933 - -
Chi phí khác -846,832,227 -186,691,490 - -
Thu nhập khác, ròng 3,676,936,601 2,648,349,443 - -
Lãi/(lỗ) từ công ty liên doanh - - - -
Lãi/(lỗ) ròng trước thuế 7,708,394,965 4,981,209,234 - -
Thuế thu nhập doanh nghiệp – hiện thời -1,262,852,593 -938,439,886 - -
Thuế thu nhập doanh nghiệp – hoãn lại - - - -
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp -1,262,852,593 -938,439,886 - -
Lãi/(lỗ) thuần sau thuế 6,445,542,372 4,042,769,348 - -
Lợi ích của cổ đông thiểu số - - - -
Cổ đông của Công ty mẹ 6,445,542,372 4,042,769,348 - -
Lãi cơ bản trên cổ phiếu - - - -
Lãi trên cổ phiếu pha loãng - - - -