Công ty Cổ phần Dịch vụ tổng hợp Sài Gòn - Mã CK : SVC

  • Doanh thu thuần
  • 2,117.6 (tỷ VNĐ) (Năm 2008)
  • Lợi nhuận thuần
  • 55.3 (tỷ VNĐ)
  • Tỷ lệ lãi gộp
  • 8.1%
  • Tỷ lệ lãi ròng
  • 2.9%
  • Lãi cơ bản trên cổ phiếu
  • 2,236.0 (VNĐ)
 
Đơn vị: VNĐ
CHỈ TIÊU Năm 2017 Năm 2016 Năm 2015 Năm 2014
Doanh số 13,794,724,864,291 13,661,872,246,945 9,898,430,954,668 7,939,698,170,623
Các khoản giảm trừ -13,418,108,557 -12,749,646,528 -8,488,551,696 -9,456,390,759
Doanh số thuần 13,781,306,755,734 13,649,122,600,417 9,889,942,402,972 7,930,241,779,864
Giá vốn hàng bán -13,060,916,977,057 -12,936,368,205,494 -9,398,256,118,814 -7,429,963,163,553
Lãi gộp 720,389,778,677 712,754,394,923 491,686,284,158 500,278,616,311
Thu nhập tài chính 21,270,975,508 15,593,139,225 131,313,611,859 11,387,456,520
Chi phí tài chính -107,874,217,499 -70,892,623,612 -54,132,416,925 -67,564,894,871
Chi phí tiền lãi -90,915,434,287 -66,862,508,991 -52,929,724,175 -64,142,220,565
Chi phí bán hàng -415,117,754,690 -326,615,666,168 -233,222,725,452 -187,250,220,059
Chi phí quản lý doanh nghiệp -242,352,462,253 -210,203,789,026 -181,799,948,240 -165,213,173,009
Lãi/(lỗ) từ hoạt động kinh doanh -9,367,957,105 140,328,895,896 167,816,004,585 100,388,990,760
Thu nhập khác 186,202,902,608 75,031,951,241 44,053,625,861 51,237,208,578
Chi phí khác -2,848,330,374 -3,206,877,113 -6,482,931,382 -32,978,275,834
Thu nhập khác, ròng 183,354,572,234 71,825,074,128 37,570,694,479 18,258,932,744
Lãi/(lỗ) từ công ty liên doanh - - - -
Lãi/(lỗ) ròng trước thuế 173,986,615,129 212,153,970,024 205,386,699,064 118,647,923,504
Thuế thu nhập doanh nghiệp – hiện thời -34,353,137,775 -38,918,998,047 -40,962,972,756 -31,908,297,424
Thuế thu nhập doanh nghiệp – hoãn lại -577,850,556 584,830,523 -1,147,250,746 1,041,391,181
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp -34,930,988,331 -38,334,167,524 -42,110,223,502 -30,866,906,243
Lãi/(lỗ) thuần sau thuế 139,055,626,798 173,819,802,500 163,276,475,562 87,781,017,261
Lợi ích của cổ đông thiểu số 57,422,377,086 50,826,950,026 59,415,437,130 35,973,324,829
Cổ đông của Công ty mẹ 81,633,249,712 122,992,852,474 103,861,038,432 51,807,692,432
Lãi cơ bản trên cổ phiếu 3,183 4,138 3,569 2,074
Lãi trên cổ phiếu pha loãng - - - -