Công ty Cổ phần Vận tải Biển Hải Âu - Mã CK : SSG

  • Doanh thu thuần
  • 247.6 (tỷ VNĐ) (Năm 2008)
  • Lợi nhuận thuần
  • 67.5 (tỷ VNĐ)
  • Tỷ lệ lãi gộp
  • 12.3%
  • Tỷ lệ lãi ròng
  • 34.4%
  • Lãi cơ bản trên cổ phiếu
  • 13,520.0 (VNĐ)
 
Đơn vị: VNĐ
CHỈ TIÊU Năm 2017 Năm 2016 Năm 2015 Năm 2014
Doanh số 42,212,928,942 52,170,205,312 76,385,554,838 79,027,612,459
Các khoản giảm trừ - - - -
Doanh số thuần 42,212,928,942 52,170,205,312 76,385,554,838 79,027,612,459
Giá vốn hàng bán -43,244,123,730 -57,397,154,173 -67,913,878,219 -81,475,013,933
Lãi gộp -1,031,194,788 -5,226,948,861 8,471,676,619 -2,447,401,474
Thu nhập tài chính 416,062,550 1,048,432,066 79,237,320 793,731,775
Chi phí tài chính -3,775,939,629 -6,224,151,266 -15,509,029,030 -11,751,727,120
Chi phí tiền lãi -3,762,236,106 -3,918,044,547 -5,298,093,080 -6,937,689,549
Chi phí bán hàng -1,003,487,803 -1,277,228,322 -1,530,100,617 -2,218,452,414
Chi phí quản lý doanh nghiệp -2,856,855,033 -3,152,025,185 -3,037,894,147 -3,982,232,253
Lãi/(lỗ) từ hoạt động kinh doanh -8,251,414,703 -14,831,921,568 -11,526,109,855 -19,606,081,486
Thu nhập khác 627,827,081 1,697,699,388 3,816,408,432 26,230,227,145
Chi phí khác -627,827,081 -1,699,799,388 -3,913,107,556 -16,721,059,012
Thu nhập khác, ròng - -2,100,000 -96,699,124 9,509,168,133
Lãi/(lỗ) từ công ty liên doanh - - - -
Lãi/(lỗ) ròng trước thuế -8,251,414,703 -14,834,021,568 -11,622,808,979 -10,096,913,353
Thuế thu nhập doanh nghiệp – hiện thời - - - -
Thuế thu nhập doanh nghiệp – hoãn lại - - - -
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp - - - -
Lãi/(lỗ) thuần sau thuế -8,251,414,703 -14,834,021,568 -11,622,808,979 -10,096,913,353
Lợi ích của cổ đông thiểu số - - - -
Cổ đông của Công ty mẹ -8,251,414,703 -14,834,021,568 -11,622,808,979 -10,096,913,353
Lãi cơ bản trên cổ phiếu -1,657 -2,978 -2,333 -2,027
Lãi trên cổ phiếu pha loãng - -2,978 - -