Công ty Cổ phần Bao bì Sài Gòn - Mã CK : SPA

  • Doanh thu thuần
  • 179.5 (tỷ VNĐ) (Năm 2016)
  • Lợi nhuận thuần
  • 6.0 (tỷ VNĐ)
  • Tỷ lệ lãi gộp
  • 18.0%
  • Tỷ lệ lãi ròng
  • 3.5%
  • Lãi cơ bản trên cổ phiếu
  • 639.0 (VNĐ)
 
Đơn vị: VNĐ
CHỈ TIÊU Năm 2017 Năm 2016 Năm 2015 Năm 2014
Doanh số 200,620,483,013 181,836,098,226 - -
Các khoản giảm trừ -6,366,508,385 -2,324,688,606 - -
Doanh số thuần 194,253,974,628 179,511,409,620 - -
Giá vốn hàng bán -155,663,569,112 -146,857,081,998 - -
Lãi gộp 38,590,405,516 32,654,327,622 - -
Thu nhập tài chính 450,165,692 277,300,887 - -
Chi phí tài chính -5,406,718,253 -5,902,212,573 - -
Chi phí tiền lãi -41,631,515 -58,292,356 - -
Chi phí bán hàng -12,189,191,241 -9,986,795,939 - -
Chi phí quản lý doanh nghiệp -11,540,742,650 -10,663,690,471 - -
Lãi/(lỗ) từ hoạt động kinh doanh 9,903,919,064 6,378,929,526 - -
Thu nhập khác 245,498,686 92,731,800 - -
Chi phí khác -19,808,935 -21,669,637 - -
Thu nhập khác, ròng 225,689,751 71,062,163 - -
Lãi/(lỗ) từ công ty liên doanh - - - -
Lãi/(lỗ) ròng trước thuế 10,129,608,815 6,449,991,689 - -
Thuế thu nhập doanh nghiệp – hiện thời -2,304,731,018 -1,190,814,216 - -
Thuế thu nhập doanh nghiệp – hoãn lại 1,146,494,752 775,353,457 - -
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp -1,158,236,266 -415,460,759 - -
Lãi/(lỗ) thuần sau thuế 8,971,372,549 6,034,530,930 - -
Lợi ích của cổ đông thiểu số - - - -
Cổ đông của Công ty mẹ 8,971,372,549 6,034,530,930 - -
Lãi cơ bản trên cổ phiếu 950 639 - -
Lãi trên cổ phiếu pha loãng - - - -